“FAYYA AWWALAN…!!”-Gooticha Oromoo…! Saphaaloo Kadir’in

“FAYYA AWWALAN…!!”


13226890_254331474956807_5594079693921648509_nMusxafaa Harawwee Badii hin qabuu mirga ofii gaafatee, Aadaaf aartii saba guddisuuf falmatee, Mirgisaa sarbamnaan qooqa olkaasee, Afaan saba bal’aa welluun dhangalasee, Maaliree badiinsaa, maaluma balleeyse, Jarri maaliif qabee awwaala bobeeysee? . Yaa ambayyoo yooniif dhugaa janne, Yoo haqa rabbiin namummaaf kanne, Nutiis osoo shira nama hin sodaanne, Kan itti idaanee hin hir’ifne dubbanne, Yoo qalbiin gad laalle badii takkan qabu, Maaliree sababni lubbuu isaa itti dhabu, Horii namaa mooraa seenee hin hannee, Dubbiin nama jidduu deemee’in farannee, Maali badiin lubbuu dhabuun isa geeyse, Alagaan sa maaliif imee isaa xooleeyse? . Biyyaaf biyyee teenya nuuf dhiisaa, Saba koo shiraan miidhuu lakkisaa, Je’eeti gaafatee afaan aartiitiin jara, Maa numiidhanre miidhaa barabaraa, Akka qabatanii deeman daandii uugaa, Cubbuun goobe jarattiin jibbitu dhugaa, Nun tuqinaa jechuu saaf itti murte badii, Silaa badhaasa qaba ture Musxafaa Abdii, Isaan ni ajjeessankaa du’a sheenaa taatu, Murruqii ilmaan sabaa hijaan nurraan baatu. . Warra afaan ofii qofa guddisuu yaadu, Warra aadaa ofiitiis olkaasuu barbaadu, Afaan saba biraa jara balfee xiqqeessu, Warra aadaasaa taan caalchisee odeessu, Warra waan isaanii namarrat raruu fedhu, Kana dura dhaabbatee mormee ja’en fudhu, Maaltu du’a fideree du’a ajjechaa lubbuu, Maaliif nutti hojjatti jarattiin tun cubbuu? . Malii badiinsaa tan murtii du’aa itti laattu, Maaliif biyyee uwwisan ruhii sakaraattuu, Edaa mirga gaafachuun kanaan nama ga’aa, Gaafii haqaa gaafannuus eentu nu dhaga’aa, Dhagayaniis deebiin saani nutti taate du’aa, Hameessi gur’uu birrii cubbuu saniin gu’aa, Arrallee akkuma san daran nu jiran dhiiroo, Miila nu fuudhe jarri hiddaa hundeen ifirroo, . Osoo sabnin dammaqin kan kaase dhadhawee, Mirga abbaa biyyummaa gonfachiisuuf hawwe, Bayyanatee bayyanachiisuuf onneen qabsaawe, Warra shira didee aartiin dhukaase qawwee, Keessaa tokko wellisaa Musxafaa harawwee, Hawwiinsaa karat hafnaan garaan nuboorawe, . Warri ofii malee jiraachuu namaaf hin quune, Izraa’el dura jerjaranii osoo namni hin duune, Warri ruhi namaa fuudhu osoo waaqnin fuune, Qabrii buusan guyyaan gahee osoo ifiin buune, Kan akka Musxafaa warra mirga sabaaf falme, Meeqarratti banan jarri tan cubbuudha galmee, . Biyyasaa irra jiraachuu jaraatu dhoorkee, Dheeyseetiis jalaan baane mootee qorkee, Gaafa inni sagalee leencaatiin dhawwaqe, Qaawa laallatee suutumatti dagee laqaaqe, Bakka itti gale qaxii-dhukii malee dhaqee, Baaragaan qabee mana hidhaatti ol naqee, Hammarreessat adamse hayyoottan wajji, Halkan gad baasee gate osoo agartuu ijji, . Seenaa shariif kaalid yoon gad qabee laale, Mootummaan nama nyaataan meeqa qatale, Kaan osoo lubbuun jiruu boollat awwaalee, Sabni koo waan balleeyse tanaan wallaale, Dhiigni hayyuu meeqaa maaliif dhangala’ee, Ititaa sareen arraabde kan dhagaarra yaa’e, Mee maal balleessekaa wellisaa musxafaan, Kan dhiigasaa jarattiin qeefareeysan lafaan, Goottan diinaan dhabne seenaan haayaadatu, Rabbiin isaan hundaaf jannatasaa haa laatu Nama dhiba kan isaanii jara naasuun qabne, Fayyaa awwaalanii Musxafaa keenya dhabne. ……………………….//\\………………………..
#Saphaloo_Kadiir /Abdulbasit

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa