HARMEE…HARMEE…Walaloo Yaadannoo Jaalala Biyyaaf!

HARMEE…HARMEE…Walaloo Yaadannoo Jaalala Biyyaaf!

Xoomboorakoo taatee dukkanakoof iftee
Boo’ichakoo boossee,gaddakoo gadditee
Hundumaan caalsistee baattee na guddistee
Gabroomfataa kanas narraa kaasta jettee
Harmeekoo dhugaadha hedduu naaf dhamaate

ANI GARUU……

Xoombooras siif ta’ee ifas siif hin laanne
Hirqinfadhee boo’ee gaddakee hin gaddine
Ergamakees fixuuf carraa hin arganne

GARUU.. .HARMEE

Dhugaa,siin kakadha waadaakees hin nyaanne
Nan tiradhe malee deemsakoos hin dhaabne
Gabroomfataa sabaas akkanaan hin dhiisne
Ta’us sirraan kaasa jechakoo hin daganne!

GAAFA SANA HARMEE…..

Gammachuukee kolfeen sirbakee weeddisa
Lubbuudhaan siif du’een siinan jiraachisa
Gabrummaa kuffiseen bar sin bilisoomsaa
Gaara hiyyummaa jigseen dirreetti ol si baasa
Salphinnikee anaaf kabajan siif qaba
Lubbuunkoo haa badu siif jireenyan dhaba
Ka’uumsikoo sidha ati naaf handhuura
Ga’uumsikoos sidha situ jiraafan jira!
B9N55NsCUAAia4J
HARMEE deessee dhala dhabde Harmee OROMIYAAF…

Keroben B.Dirbaba Caamsa 2016.

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa