AFAAN OROMOO GAMA TAKINOOLOOJIITINIS—Abdiisaba Oromoo’ tiin

Aaga Dhagahaa Ilmaan Oromoo Hundi

Qubee-Afaan-Oromoo-bara-1980-ABO_4

Dhalootni qubee Guddina Afaan, Aartii, Aadaaf Duudhaa keenyaatiif imala jalqabe itti fufee jira. Kinoo #Marsariitii(Website) Afaan Oromoo #qubeegeneration.org jedhu Kan Ilmaan oromoo Addunyaa guutuurra jirtu hunda Afaan Oromoo akka irraa barataniif Bifa Suursagalee (video tutorial), Bifa Barreeffamaan (written tutorial), Aadaa Godinaalee Oromiyaa hunda irratti Barsiisuuf kan hojjatame, Hardhammoo:

Maaliif warri Koomutaraa qofti fayyadama, Warri Mobile qabus akka fayyadamuuf Mobile App qubeegeneration.org(https://play.google.com/stor /apps/details?id=com.qubeegeneration.org) jedhu qabatanii as nuuf bahanii jiru.

Gabaabbinaan Faayidaafi Akkaataan itti Fayyadama App Kanaa Ogeessi hoojjate akkanatti ibsa:

#Faayidaa

1ffaa: Appn kun Marsariitii ykn website www.qubeegeneration.org jedhu bakka bu’a.
#HUB: Marsariitiin qubeegeneration.org jedhu Barnootaa Afaan Oromoo bifa Suursagalee(video tutorial), Barreeffamaan(written tutorial) akkasumas Aadaa Oromoo Godinaalee hunda keessa jiru Gadi baasuu, Oromootaa fi Namoota barbaadan barsiisuudha.
2ffaa: Akkuma beekkamu www.qubeegeneration.org Namoota #koompitararratti fayyadamaniif yaadameekan hojjatame yommuu ta’u Appn qubeegeneration.orgr jedhu kunimmoo Namootni Miliyoonota hedduu kan Koomputara hin fayyadamne kanaaf Akkuma kuun Koompitararratti argatutti Kaanis Mobile isaarra taa’ee akka Fayyadamuuf.

#Akkaataa itti Fayyadamaa..
Yeroodhaaf Jalqabuma yeroo App kana (qubeegeneration.org) Bantaniin Barreeffama #AFAANOROMOO jedhu jalatti #MENU ykn sarara 3sadi walqixxaatee wal jala sararame argattu.

-Yoo Menu kanarratti #cuqaaftan(tuqxan) Qabiyyeen Marsariitichaa isinif gadi yaa’a, isa keessaa iddoo barbaaddan deemtanii fayyadamuudha. ykn yoo osoo Menu kana hin tuqin gadi deemtan #HomePAge Marsariiticha kanaa kan yerooodhaaf #QubeeAfaanOromooFakkii wajjiin qabate argattu.

Hirdhinna qabnu nu sirreessaa
Cimina Keenyaan nu jajjabeessaa
Afaan Oromoo Wajjiin Haaguddifnu

“Dhamaatiin koo Hawaasa kootiif, Afaan kootiif, Aadaakootiif, Aartiif Duudhaa Kootiif yoo waa lafa buuse, na hin quuqu!”

Abdiisaba Oromoo (Abdisa B.Jara)
#HORAABULAA DEEBANAA!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa