SHEEKKOO..WARAABESSA GOWWOOMFAME..Lammii Girmaatii’n

SHEEKKOO

NAMNI DHADHAA AFAAN KAA’AN, DHAGAA AFAAN NAMA KAA’A.

Gaaf tokko waraabessi sa’a nyannaan, namoonni aaraanii ajjeesuuf wal waamani ka’an.Waraabessichi utuu namoota Kanneen baqatuu namicha harree oofu tokkotti dhufe.Saffisaanis, “maaloo na dhoksi; namoonni sun na ajjeessuu barbaadu,” jedhee gaafate.Namichi garuu ,”Maal akkam godheen si dhoksaa?” jedhe.Waraabessi dafeetuma mala fide.”Mee qalqala keessa na kaa’ii harree keetti na fee’i,” jedheen.Namichi tole jedhee akkuma gorsame taasise.Namoonni faana waraabessichaa dhahanii osoo kaatanuu, namicha harree oofee adeemutti dhufan.”Waraabessi tokko sa’a keenya nyaatee nu Harka bahe.Ati waa daandiirratti argitee laata?” jedhanii gaafatan.Innis,”Lakkii ani waanuma tokkoyyuu hin argine ,”jedhe.

Kanumaan namoonni sun dubbii kana amananii ” Diinni keenya nu harkaa bahe,”jechaa gara mana isaaniitti dacha’an.Kana booda waraabessichi namichaan, “Egaa mee qalqala keessaa gadi na baasi ,” jedheen.Namichi qalqala keessaa erga baasee booda,waraabessichi namicha ildiimuu jalqabe.Namichi maaltu dhalate jedhee shakke.Haala isaa addaan baafachuufis, “Maalirree galanni kee?” jedhee waraabessa gaafate.Waraabessi garuu deebisee,”Galanni hin jiru, galanni darbeera,amma garuu beela’eeraa harree keen nyaadha, jedheen.Waliigalanii walganuun gaarii mitii na dhiisi! ” jedhee kadhannanis ni dide.Namichi dubbii waraabessaa sodaatee, “Jaarsa dhimma kana nuu ilaalu haa barbaaddanu,” jedha.Kana irrattis waliigalan

Hundumaa dura farda tokko argan.Namichis, “Maaloo waraabessa kanaa wajjin walitti nu araarsi ,” jedhee waan isa irra gahe itti hime.”Ati dura anarra teessee arba ajjeessaa turte
Ammammoo ani dulloomnaan na gatte.Lakki, namaaf galata galchuun hin ta’uu , anas jaarsummaa hinwaammatin,”jedhe.Akkuma isa bira darbeen arbatti dhufee rakkoo isaa itti himate.Arbis, “Anarraa murtee hin eeggatin.Kan ilkaan koo faaya taasisuudhaaf jedhee sanyii koo lafa irraa fixaa jiru si miti?” jedhee gadoo namicharraa qabu ibsee bira darbe.Bineensonni danuun kanneen inni jaarsummaaf waammate haaluma kanaan Akka inni hamaa ta’e itti himanii bira taran.

Kana booda,qamalee tokkotti dhufee rakkina isaa itti himate.Isheenis isa inni jedhe dhaggeeffattee waraabessichaan, “Waan inni himate kun dhugaa dhaa?” jettee gaafattee.Innis , “Eeyyee,” jedheen.Qamalettiinis, “Mee akkam gootee akka itti waraabessicha dhoksuu dandeesse natti agarsiisi,” jettee namicha gaafate.Namichis waraabessicha qalqalatti deebisee afaan qalqalaa hidhuudhaan akkuma duraan isa dhoksee dabarsetti itti agarsiise.Yammu kana qamaleen, “Eeboon si harka jira,cuubeen mudhii keetti jira, Waraabessi qalqala keessa jira, egaa waan gootu beeku,” jetteen.

Lammii Girmaatiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa