HUUMMOOFI HILLEESSAA–Walaloo Ajaa’ibaa!

HUUMMOOFI HILLEESSAA–Walaloo Ajaa’ibaa!

Hilleesssa:
~yaa huummo bara dhufaa fi
dabraa ni aadda.
~maaltu si mudate
maal yaadda?
~mee naaf himi maa
onnee na waadda?
Huummo:
~yaa hilleetti takkaatu
naaf galaase.
~jeedotu mala
natti baase.
~barii dhufee isheetu
na kaase.
~tooftadhan ilmaan koo
na jalaa hobbaase.
Hilleessa:
~yaa huummo har’a
hamaa si mudate.
~dhugaadha qabda aadda
garaa si gubate.
~tooftaa akkam sitti
baafattee?
~jeedo malaan si
galaafatte?
Huummo:
~mee na dhiisi
yaa hilleessa.
~dubbadhee hin beeku
waan garaa koo keessaa.
~ollaan akkamitti akkatti
wal madeessa?
Hilleessa:
~garri isheen dhufte
eessa?
~akkamiin hubatte mana
kee keessa?
~hojii basaasummaas
isheetu gaggeessa.
~hedduu waliin dhootte
kanniisa fi jaldeessa.
~gochaan ishee garaa
nama jabeessa.
Huummo:
~gamasii as dhufte
karaa kaabaa.
~nan jette koochos
nan qaba.
~yoo gad naaf hin darbine
sirraan jalqaba.
~sanyii teessanis balleessuu
yoomin dadhaba.
~yaa hilleetti nan aada garaa
koottu aarii qaba.
Hilleessa:
~yaa huummo ati
maal taate?
~jeedo koochoo baaftee
yoom barrisutti kaate?
~yoom beekti isheen muka
ol baatee?
~wayyoo soba isheetu dhugaa
sitti fakkaate.

Huummo:
~jeedo kochoo hin
qabdu jechuudha?
~wayyoo isheen numa
sobduudha.
~isheetu balleesse haqa
ollummaadha.
~dhugaa rabbii hin dhiisu
irraa nan baafadha.
Hilleessa:
~isheenis hortee
qabdi.
~ilmaan kee fixxee
kan ishee qallabdi.
~ofiif ajjeesaa afaaniin
nageenya lallabdii?
~yaa huummo tun murtiin
si qabdi.
Huummo:
~ilmaan wal hin
caalu.
~ajjeechan nu baree

isaan hin wallaalu.
~anis akkatti hin hafu.
~nagayaan gali hilleessa
karaan siif haa laafu.

FIIXAABAAS HABROO

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa