GOOTA KAMTU GAABBE?—Bakkasaa Tumsaa

GOOTA KAMTU GAABBE?

big_lion_head-1366x768
Akka amalakoo walaloo barreessuu.
Utuu du’a ta’ee danda’eelleen dhiisu.
Inni anaaf kennaadha arjummaa uumamaa.
Haqa dubbachuukoof nan gootan yakkamaa.
Lakkii safuu beeka an naman arrabsu.
Duudhaa ani dhaale kana nan barsiisu.
Yookis naman miine dhukaasee rasaasa.
Wal qixan ilaala hiyyeessaaf sooreessa.
Baalee Arsiin beeku Harargee wallaggaa.
Ilmaan oromiyaa nan fedha ijaan argaa.
Boorana Gujii fi Iluu Abbaa Bor jimma.
Anaaf inni dursaa dhiiga oromummaa.
Shawaafi karrayyuu kan walloo kamisee.
Ilmaan haadha tokkoo maaltu adda baase?
Garuu rakkoon keenya hanga bara ammaa.
Keenyan hin ijaarre riqicha tokkummaa.
Yookaan amantaadhaan kutaafi lagaani.
Wal qoodnee jiraanne wal dhabnee yaadaani.
Maddi rakkoo keenyaa inni guddaan kana.
Kanaaf hanga har’aa garbummaan jiraanna.
Utuu achi deebinee seenaa isa kaleessaa.
Goolli dhugaa keenya waa heedduu odeessa.
Harmeen haati keenya isheen maqaan tokkoo.
Gadoo kuuftee teessi dadhabdeetu rakkoo.
Ilaa bara sana bara Waaqoo Guutuu.
Elemoo Qilxuufaa dhugaadhaan dubbatu.
Onneennsaanii tokko kan du’an sodaanne.
Alagaa burraaquuf kanneen gad hin jennne.
Jaalala sabaatiin kanneen of bitani.
Faayidaa dhuunfaarra kan qomoo dursanii.
Nadhii Gammadaafaa akka Huseen Buunee.
Tasfahuun Camadaa Jaagamaa Badhaanee.
Ammatuun tarreessee yeroonuu nan ga’u.
Utuu harkan laatiin haqasaatiif du’u.
Gumbii seenaa jira hojiif maqaansaanii.
Iyyaafannoo godhaa hin badu seenaani.
Utuma beekanii hiika qabsoo dhugaa.
Lafeensaanii cabee qaamnisaanii dhiiga.
Akka Bakar Waaree diina dhufe hiddaa.
Bitamuun jibbuudhaan itti fufan diddaa.
Lubbuun kan dabarte lakkoofsan qabani.
Karaa bor milkoofnuuf xurree taraaranii.
Mammaakaatu du’an imaanaa dhaamanii.
Biyya abbaasaanii lafeen ijaaranii.
Lakki gaafa deeman ya manakoon jenne.
Karaarra bu’aniis waadaa hin cabsinee.
Hadhooftuu unachaa beelaafi dheebuullee.
Bosonaa fi dhagaa keessa jiraatan akkuma osolee.
Nuffanii hin beekan abdii muratanii.
Hanga gaafa du’aat obsaan danda’anii.
Kun nuuf hin ta’uuree fakkeenya bayeessa?
Maal bu’aa buufnaree afaaniin odeessaa?
Seenaan seenaa galmeessina.
Akka wal hin haalles waadaa waliif seenna.
An kankoo jedheera murannoo xumuraa.
Yoo itti walii galtan walfaana hiriirra.
Lubbuuttin wareege lafeen yoo na cabe.
Sabasaatiif du’uu goota kamtu gaabbe?

Bakkasaa Tumsaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa