GODAANNISA HIN FAYYINE-Midheksaa Abbishuutiin

GODAANNISA HIN FAYYINE
========///////========

Godaannisa hin fayyine madaa kulkulfataa
Halkanii fi guyyaa dhiita’ee nama nyaata
Sukkuumanis hin fayye akka caba lafee
Wal’aansi aadaa duriis hin jiru inni har’a hafe
Hin badu qooree gogee ykn baasee malaa
Akka cittoof hooqxoo nama nyaachaa bula

Yaa hirriiba halkanii yaa teessuma guyyaa
Lafti itti dhiphattee harkaaf qubatu iyya
Kan dhiita’e miila, afaan kan gadoodu
Hundumtuu weerraramee silaa akkamiin waliin oodu
Godaannisa hin fayyine fira cophxoof cittoo
Silaa muka taatee sittin bobbaasa qottoo

Alli sobee ifa hin fayyu keessi namaa
Osoo kopheen deemuu qoolisaan quuqama
Godaannisa qaba hunduu qaamni miiraa
Osoo tokkoon okkoluu nagaa maaltu jira
Hin fayyu godaanniisni dirmammuun dhiita’u
Kulkulfatee nama guba yookin dhiigee ba’u

Osoo beeknuu huuba waliin Bulla dugdaa quuqamaa
Malee nurraa gogee hin beeku Madaan bara kumaa
Yaalii dhabnee miti doktora barate
Dhibeedhuma keenyatu dawaarraa fagaate

==============///////========

Galatoomaa
Miidhaksaa Abbishuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa