DUBBIIN DUBBII DHALA—Sabaan Bon Firrisaatiin

DUBBIIN DUBBII DHALA

Yoo wal harkaa fuune dubbii waliin dhoofne
Shira dinni xaxu yoo itti amanne
Dhugaa bowwaa buufne soba irra aansine
Dubbiin dubbii dhala utuu itti beekne
Qaama dhugaa hubnee soba yoo coomsine
Ilkee dubbii gannee siicootti amanne
Diina waliin tenyee lammii yoo hamanne
Duddubbi isaa gaabbii namuu hin hubannee
Gaabbii boodaa dura osoo wal gorfannee
Oollaan nun dhagahuu waan nuti dubbanne
Dubbiin dubbii dhallaan akka taanu dhabne
Yaa waaq dubbii kana atumti madaali
Hibboo lammii keessaa atumti ilaali
Saba koo mil’adhu qulqulluudha jalli
Jechuun nama dhibaa me as garagalii
Waa xiqqoo dhageenyaan gaadidduu sokoksaa
Ollaanu wal waame waan jiru odeessaa
Dubbiin dubbii dhalchuuf hundumtuu garmaamsa
Saba bal’a irratti gufuu guddaa jigsaa
Adda adda nu baasee diina gammachisaa
Ibidda saafaa sana maati dhandhamsisaa
Bukeessee fakkeesse suphee dhaabiti gogsa
Dubbiin dubbii laaquun gola nama onsaa
Soonsa cimaa taate oggaa wal hiddite
Ilkee diinaaf ture walitti buqqifatte
Achi keessatti hafti dhiiga walii corte
Lafee qofatu hafa gogaan itti haphatee
Dubbiin dubbii dhallaan akkana nu goote
Mee kana maal jettu mogoleen nu citte?


  Sabaan-boon Firrisaa
Waan barri keessa jiru

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa