ATI MAAL FAKKAATTAA?-Bilisummaa Kumaatiin

Ati maal fakkaattaa?

Bifakee cululuqaa
daawwitiin daguugdee
keessakee dhoksita
huccuudhaan haguugdee
Garuu….
Biftikee keessaa san
maaf dhokate laata
Fuulakee miidhagaas
mee eenyumaaf laatta
Bareeduun gaariidha
Alaan qofa dhiisee
keessimmoo haa caalu
Daddaraaree misee
Bareedinni sammuu
keessaahuu kan onnee
bareedina guddaa kan soor qalbii ta’e
nu maaf hin horanne?
Lammiikeef waan qabdu
Arjoomiitii laadhuuf
Ba’aasaa ulfaataa
gugguufiitii baadhuuf
Xinnaa hin xuffatiin
guddaasaa caalchiftee
Beela’aadhaaf laadhu
yoo quufaas nyaachifte
Namaafis waa gootee
isarraa waa hin eegiin
Wallaalaas gorfadhu
Cabasaa hin qeeqiin
Gaariis gootu yaraa
Deebiin gochakeetii
boru arguu hin haftu
bu’aa dafqakeetii
…kanaaf yaa qomookoo…
Nama wal hin caalchisiin
hunduu siif lammiidha
Orma hin abdatiin
Inni bor simiidha
Beekumsa har’aan
Qomookeef dhaabattee
Wanta harkaa qabdu
sabaaf yoo darbatte
At abdii boriiti,isa sabaaf ta’u
Garaachasaa dhiisee isa qomoof na’u
Hundaan eebbifamta,hundaan jaalatamta
Duutullee hoggayuu sabaan yaadatamta
Kanaafan siin jedhe Fuulaan bareeduurra
Onneen ta’uu wayya
Fuula dhokfatanii Sabaaf du’uu wayya!
Mee waa si gaafadhuu
Natti mufattaaree
Ani kana jedheef
waa na tuffattaaree
Kan dhugaan dhaabatu
Hoggayyuu Bututtuu uffata
Inni abbaa sobaa
Cooma adii cuffata
Kophaa deemta taanaan
Albee ofiif baatta
Mee of madaalimee
Ati maal fakkaattaa?

Horaa bulaa!
Bilisummaa Kumaatiin!
Caam.14/2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa