ABBAA DHIIRAA -Hayyoota Hidhamaniif..Magartuu Martuu Oromiyaan

ABBAA DHIRAA!!

har’aa miti kaleesaa, ormii wa’ee kee odessaa
jaalataa sabaa ,ormaafuu iddoo qabda
oldemee gadii bahaan wa’ee kee has’aa!
abbaa? gafaa nuu biraa jirtuu qe’een kenyaa hoo’aa
taphaane kolfinee ormaa bohaarsiinaa
nyaataf dhugaati mitii nuuf nagaahaatu hundaa caala!
ofuuma nuu tuqaani, nuuf mogaasuu maqaa!
abbaan qe’ee qeyyuuman bareeddaa
golaa kenyaa kessumaa simaane
kaan ka’ii hin galaa hin beknee
qe’ee isiin yasaanii ta’iin abbaa mana !
har’aa moo boruu galaa jenneetu obsina
olmaan abbaa badee siif mogaasan maqaa
amaa abbaa kotuu maqaa kanaan tolaa?
harmeen hoo maal jettee ? yoo dhagesee kanaa!
kessuumaadha jennee kabaajne akkaa nama
siree gadhiisnefii cisnee hagaa lafa
albaadhesii kuni kabaajaa maal bekkaa?
safuudha yaa oromoo sireeraati haga!
caalisne obsinee qulquleesine sirree
nyaata dhugaatis jenaan nyachifne obasne
harmee waan golaa jiruu nyaadha dhugaa jetee
enyuutuyu yadee bulee akkaa golaati hafee!
gafaa abbaan qe’ee akeekee dubaatu
qe’een koo naa badee naan iyyaa namni yaa birmaatu
karaa demtuutu naa dhalee kanaa maal dubaatu?
abbiiyoo hin baree? dinaa nuraati dagaagee!
hiddaan lafaara lo’ee jirmaa nuraati jabeese
hin dubaana jechuuf qabee nuu ukaamse
enyuuto iyyaatu? dinumaa kaan qe’ee gutee!
abbaan biyyaa ni obsee obseetu caalisee
gafaa gamtuuf imoo ol basee dubaate
tiksee hoolaa kenyaatu haaloo nutii bate!
YAA ABBAA DHIRAA?
mee akkam jirtaa? golii kessaa jirtuu akkam ni hoo’aa?
qe’een nuuti qoree ilmaan kees faccanee wal dhabuti jira
guddaan kenyaa nuu gorsuusu nutii sumaa yana
mee atii yomumaa qaaliitidha bata?
garuumo hin yaadin diinis nutii roorisuu
abdiile kutaane harkaa hin keniinuu
kayyoon atii hidhaamtee nufiis nuuf kayyoodha
qe’een kenyaas gadaan gutaamu kadhaane waqaayodha!
garuu moo abbaa?
homaa nutii hin toluu akkaa gafaa atii qe’ee jirtuu
hunduu nyaraa guraa xiqqaa guddaa martuu
kuniis golaa gurguruu malii ?dur susii sigaara hin qabuu!
obboolee essaa fiddee akkaa harree daraa bufuu?
tokkoos kessaa numiidhu nutii imoo ilmaan kee
beloofnuus dheboonus dukaa bunaa kayyoo kee
nu diruus qoreen qoraati aduuf hin jenuu robaa
abaadan abdiin hin kunuu ilmaan kee koroomota!
ati imoo yaa abbaa ?
jiijiraamaa olmaa ketuu egaa kana ta’e
Imimmaan kee hin robsiin dhugaadhaf dhabaate!
homaayyu hin yadiin ergaa lubbuun jiraate
ijaanis waal arginaa umaa kenyaa kadhaana
ergaa ni bilisoomna barii gadaa kenyaa!
garaa kee hidhaadhu jabeessi qabaaton
dhimaa keef qofaa mittii imaana lammiiti
oltee yaa bultuu malee haqni kee ni bati
qe’een qe’uma ketii dinii nuraa galtii
hamileen siin cabiin jabaadhu ABBAA DHIRAATI!!


(yadaanoon isaa hayyootaa kenyaa mana hidhaa jiraanif)
by Magaartu Magartuu Oromiyaa( atinaaf)

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa