JAALALA HIYYEESSAA-Seenaa Waa Guddaan Irraa Baratamu!!

JAALALA HIYYEESSAA Vs Gaabbii Barabaraa!

a20woman-man-money-450ms051509Mucaa baay`ee hiyyeessa (harka qalleessa) ta`etu intala soorettii (qabaattuu) takka jaalate. Sababa hiyyeessa ta`eef sijaaladha jedhee gaafachuu sodaatee hedduu cinqamus, guyyaa tokko gaafachuuf murteesse. Gaafa inni bira deemee sijaaladha jedhuun isheen baay`ee ajaa`ibamte. Akkamitti si jaaladha naan jetta? miindaan ati ji`aatti argattu baajata koo isa guyyaa tokkooti. Kanaafuu, ani tasuma sijaalachuu hin danda`u, deemii nama sadarkaa keetii jaaladhu ittiin jette. Innis baay`ee gaddee biraa deeme. Haata`uu malee, ishee dagachuu hin dandeenye.
Waggaa 10 booda akkuma tasaa isaa dukkaana guddaa tokko keessa jiruu isheenis achiiti waa bitachuuf dhufte. Akkuma isa argiteen “akkami aboo, ammas hin fuunee jettee itti kofalte”. Ammas takka turtee abbaan manaa koo mindaa hangamii akka argatu beektaa? ji`atti qarshii 15,000 argata jetteen. Ammas inni nama baay`ee jabaa woyiiti ittiin jettee itti kofalte. Gaafa isheen kana jettu inni baay`ee gaddee ijji isaa imimaan keessa yaa`e.

where-is-poor-funny-cartoonAkkuma isheen kana haasoftee xumurteen abbaan manaa ishee dhufe. Kana booda nagaa hoo`aaf kabajaa gaafatee, haadha manaa koo argitee? ittiin jedhe. Ergasii akkuma isa biraa xinnoo deemeen isheedhaan inni abbaa pirojektii ani hojjadhuuti. Ani immoo gargaaraa isaati. Kan qarshii 15,000 ji`aatti naaf kafalu isa kana dha. Kan si ajaa`ibu hanga ammaa fuudhee hin jiru. Duri intalala takka jaalatee baay`ee qarshiitti amanti waan ta`eef walii galuu hin dandeenye jedheen. Nama baay`ee beekaaf arjaa woyiiti. Intala isa argatte rabbi eebbise ittiin jedhee seenaa isaa jalqabaa hanga dhumaa itti hime. Isheen baay`ee qaanoftee waan jettu wollaalte.

13133095_1078644008872282_8013503764085263756_nQabeenyi waan dhufee darbaati, bara tokko hiyyoomtee, bar-biroo sooromta’ jechi namni siin jedhu bara baraan sammuu keessa jiraata!. Namni gaafa adunyaa tanatti dhufe harka qullaa ture, kanaaf qabeenyaan hin boonin… Dursiiti nama jaalalaa ta’uuf carraaqi. Nama fageessee yaadu, hojjetee jijjiiramuufi namummaa namaatti amanu malee nama horiirratti of gatu hinta’iin; Gaabbiifi eegeen booddee deemti jedhu mitiiree?

Beknan Rabira

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa