HARREE MANAAFI HARREE DIIDAA

Harree Manaafi Harree diidaa!

elephant-donkey-angry-clash-cropped-proto-custom_28
Harree-diidaa:
~bagan si arge
 yaa harree.
~waggaa bay’ee
adda turre.
~ni yaadattaa gaafa
waliin dikee guurre?
Harree manaa:
~nan yaadadha yaa
harree bosonaa.
~nuti ammas sanuma
duuba maal goona?
~guyyaa tokko hin
qabnu boqonnaa.
~gaaf-gaaf qotiyyoo
taanee lafa qonna.
Harree diidaa:
~yaa harree manaa maaltu
akkatti si huqqise?
~dirra fi dugda kee bay’ee
si luqqise.
~warra keettu raroo
sitti haphise?
~maaltu hanga dur
si hanqise?
Harree manaa:
~dubbachuun naaf hin tahu
afaan na caraa.
~dhaabbachuu hin tahu
jirmaa na duuba jira.
~na dabarsi mee amma
nan jarjara.
~yoo wal agarre wajjiin haasofna
gaaf-biraa.
Harree diidaa:
~dhagahi harree abbaatu
of mara.
~sumaatu filate
 dararaa.
~hin jiraadhu
 jette gaara.
~wanti ati jalqaba na
gaafatte daaraa.
~yoo hin jiraanne asumattin
waara.
~itti gangaladhu hayyee
kanaf hundi si abaara.
Harree manaa:
~yaa har-diida barana
bonnis itti fufe.
~irra caalan harroota keenyaa
ni kufe.
~duuti heddumaattee reeffa
awwaalunis hafee.
~waraabessaatu nyaata
lafee.
~hanga wadallootii
qofaatu hafe.
Harree diidaa:
~miila hidhamtanii afaan
hoo maalif isin hidhu?
~biyyee gubbaa isin oolchanii
harreen hin quuftu isinin jedhu.
~lakkii yaa harree dubbii
kana hubadhu.
Harree manaa:
~yaa harree diidaa
mee na dhiisaa.
~isin jalaa hafuu kiyyaatu
na gaabbisiisa.
~jireenyuma addunyaa
kanaatu na ajaa’ibsiisa.
Harree diidaa:
~nuti kunoo roorroo
dinnee baane.
~leencaf hiriyaa
taanee.
~kakannee jirra akka
haadatti hin dachaane.
~gamtaan jiraanna addas
hin facaane.
Harree manaa:
~erga ati na biraa
deemte.
~ilmoon tiyyaas ni
fe’amte.
~akkuma koo jirmaan
tumamtee.
~shikaala kiyyarra gabaabatti
hidhamte.
Harree diidaa:
~nuti kunoo akkuma
gartu kana.
~hin qabnu bona fi
ganna.
~waan arganne hunda
waliin nyaanna.
~waraabessa fi sorandiisas
gamtaan dhoowwanna.
Harree manaa:
~ganama bishaan ba’adhen
gala.
~guyyaa midhaan fe’adhee
gama magaalaa.
~achii yeroon galu lafti
galgala.
~fageessanii na hidhan
dallawa jala.
~waraabessa ofirraa eeguttin
agabuu bula.
~wayyo yaa jireenya
wadalaa.
Harree diidaa:
~waa hundafuu of
jajjabeessi.
~bakka an jiru gurri
kee si dhageessi.
~damma baadhattee laalatti
hafuun siif geessi.
~yoo hin taane maqaa
harree ofirraa balleessi.
~sanyii diina keetii wajji
of galmeessi.

hqdefault
FIIXABAS HABROO

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa