HARMEE-walaloo Lammii Girmaa’tiin

HARMEE

165766084
Harmee maal sin jedhuu madda nama hundaa
Summa irraa dhufanii beektoonni gurguddaa
Deesse nu guddisuu waan hin taane qabdu qabduu
Garaatti nu baattee ji’a sagal guutuu
Dadhabeerre jettee abdii hin kutattu

Carraqqiif gidira hedduu keessa darbaa
Aarsaa carraqqii kee mee takkan lallabaa
Ji’a sagal guutuu garaatti nuu baatta
Achii yoo ol jettee nuu guddisuuf kaatta
Rakkoon sirra gahuuf yoom abdii kutattaa
Ilmoo keetiif jettee eela hin jirre nyaatta

Harmee haadha biyyaa haadha goota hundaa
Warra biyyaaf abdii situ da’e hundaa
Osoo ati hin jiree eessaa finnaa hundaa
Osoo ofii hin nyaatiin dhala keetiif laatta
Of irra caalchiftee ilmoo keetiif yaadda
Dhabe jettee teessuu qaba jettee keessuu
Jaalala ilmootti eenyumtuu si geessuu

Harmee dhugaaf taanaan jechoonni sin ibsuu
Ilmoo keetiif jettee dabarsita lubbuu
Halkan guyyaa hin jettuu dhala keetiif yaadda
Osoo dhala qabduu maaf boqonnaa dhabdaa
Bu’aa ba’ii baatee nuu faanaa carraqxee
Maal kana qofaarree baayummaa cinqamte.
Jiraadhu Harmee too biiftuun sitti haa ba’u
Gaarummaa kee malee badaa kee dhaga’u
Jiraadhu Harmee koo gufuun siin dha’inii
Ayyaanni OROMOOdhaa sirraa fagaatinii……

Lammii Girmaa-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa