AKKASITTAN SEENESSA—Waadaa Lammii’tiin

AKKASITTAN SEENESSAA!!

Mee akkasittan seenaa kaasa seenaa abboota durii
Waan qajeelummaa malee isa hin qabne xurii
Seenaa abbaaf akaakoo darbees kan akaakilee
Oromoon safuu beeka safuudhaanis jiraata.
Kaan rakkatee dhibamnaan waamee wal wajjin nyaata.
Dhibama tokkoo argee tokko harkaa fuudhee baata.
Tokko daa’ima dhabus kuun guddifachaa laata.

Guddaan xiqqaan tuffatu harka fuudhee dubbisa.
Qullaa waliis dhoksuudhaaf fuudhee walitti uffisa.
Alanfatee liqimsa sobee dha’een dabarsu.
Dubbii salphaa ho’isuuf qilleensa ittin afarsu.
Jechaan wal hin waraanu nagaa walitti dubbata.
Gorsaaf yaada isa tokkoo inni tokkon hubata.
Miidhamuu tokkoo argee tokko garaan gubata.
Tokko gaddee yoo boo’u kaan kolfee biran darbu.
Ol qabee lafaa kaasa akka seenaan isaa margu.
Imaanaa walii baata ija hamtuu wal hin argu.

Nu dhaloonni ammaa immoo kana hundaamaa dagannee.
Akka namaa dubbannee deebinee horii taana.
Balbala duraan seennee karaa duubaarraan baana.
Wal wajjin nyaanna jennee deebima wal nyaanna.
Imaanaa abbaa gannee faayidaa dhuunfaaf kaanna.

Kun qaaniidha lammii koo harki akkam harka nyaataa?
Haadhoon haadhoosaa ganee akkamiin diinaaf laataa?
Akkamiin kana goona nu nama moo bineensa ?
Galmeen seenaa banamee waa’ee kee maal odeessa?
Gaafa ati obbaafattu jiruu lafa kanarraa.
Dhalliif dhalli dhala kee hojii keerraa maal baraa?
Yeroo lafarra turte maal fa’aa galmeessitee?
Dhaloota duuba keefoo maal fa’aa barreessitee?
Jedhee osoo gaafate seenaa kee duubaa kaasee.
Yoo qorachuu eegale oolmaa kee golaa yaasee.
Deebii akkamii kennuudhaaf maal naa himaa dhaammatte?
Gocha gaarummaa keetiif wabii eenyuun waammattee?

Arraba keen kukkuttee haadhoo kan keen madeessiin.
Gaarummaa isaa dhoksitee hammina isaa hin odeessiin.
Horaa bulaa deebanaa!

Waadaa Lammii’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa