SAREE GALTUU—QEEQA WALALOO MOOTUMMAA GARBOOMFATAAF KALAQAME

SAREE GALTUU.

odd-tallest-dog-1

Warri kan kee na beeku harka koorraas nyaatanii
Mana kan koo taa’aniis garaatti si baatanii
Ijoolleen koo dabareen buddeena siif laatanii
Boru nuuf loltaa eegu abdii si godhatanii
Atis akka eegamte hojii kan kee jalqabdee
Guyyaa bineensi dhufe duttee dallaarraa qabdee
Boroo manaaf balbala nanaannoftee lallabdee
Ka’ee akkaan arii’uuf mallattoon natti himtee
**
Ani yooman hubadhe akka garaaf jiraattu
Amma guyyaa argattuutti akka anarraa nyaattu
Nyaattee anarraa dhugdeef akka na waliin kaattu
Qe’ee warra gama koo raqa du’aan jiraachuu
Oduu gurraan dhageessee in deemte atis nyaachuu
Yommuunni duraa dhumu kan biraan dabalamee
Inni kunis ta’uusaa gurra keetiin ga’amee
Ammas nyaattee gabbachuuf lamuu itti deebitee
Ijaa naaf baataan eega abdii koo sirra godhee
Ani yooman hubadhe akka ormi harma si hodhe
Gogaaf keessa kee baasee kan ofii sitti hodhee
Yommuun ijaan si argu garaan koo na raafamee
Guddisa kooti jedhee si dubbisuuf sardamee
Fuulaaf harka bal’isee gara keetti yoon dhufu
Miila na jalaa butte na goote akkaan kufu
Qaama alaa koo qabdee keessa koo madeessitee
Waadaa bara ijoollummaa cabsuun barbadeessitee
Garaa keef bitamuu kee anaaf mirkaneessite
Anis madaa koo qaphee sirraa baqadhee deemee
Sanyii keef kan koo gidduutti barootaaf jibba dhaame
Lamuu waliin firoomnu gargar baane jibbaani
Baraanis hin firoomnu nu baaneerra addaanii
Maqaa ittiin waamamtu eenyummaa kee dagattee
Gurraaf ija qabattee anarraatii baqatte
Anis gaddee calliseen seenaa kan kee qoradhe
Lakkaa ati saree miti saree galtuu taateetta
Garaa kee guutuuf jettee mana kootii baateetta
Akkuma saree biro qaama guutuun dhalatte
Kan booshiin namaa nyaatu atis nyaattee guddattee
Deebisimee saruu ko saruu koo garaaf kaattu
Akkam akkam taateeti kan guddisee kee nyaattu
Seenaatu si gaafata akka kanaatti hin haftu
Anaaf madaan koo in fayya madaan koo ati nyaatte

Seenaa Oromoo Goshuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa