DEEMI SIN GAGGEESSA..Midheksaa Abbishuutiin

DEEMI SIN GAGGEESSA
=========/////=======

GFlogo_SLANTmedres

Feetu fardaan yookin lafoo
Akka gufuun hin dhaabanne imala kee afoo
Akka maatii keetti akka warri si guddise
Sin deebisa qe’eetti kafana sitti uwwisee

Ati erga kutattee sin gaggeessa beenu
Manattis yoo hafte nuti walii taanu

Akkas hin turre dur yoon ani si beeku
Gaarummaa kee malee badii kee hin argu
Jaalalli ati naaf qabdu Jaalallin ani siif qabu
Osoo hiixachaa oolee diinni danda’ee hin qaqqabu

Deemi ani nan cufadha
Balbala koo banaa hin bulchuu
Danqaraan kan tole qilleensa ol hin galchu
Barcumnni miila tokkoo anaa maal naa godha
Quuphanee irra hin taa’u teessoo kiyya miidha

Onnee deemtuu manna ishee xurree qabne
Goojjoo koo naaf wayya kan natti dhaamonne
Garaan kee jabaatee yoon bahe onnee kee keessaa
Nagaatti homaa miti Deemi sin gaggeessa

=============////////==========

Miidhaksaa Abbishuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa