Hawwii fi Qananii!- Waliin dubbii Ajaa’ibaa-Fiixabaas Habroo

Hawwii fi Qananii!

=
Hawwii.

bf51f533dd3a9b5a737d7cc0341dc6e5
~yaa qananii eessuma
jirta?
~xiyya yaadaatin onnee
maa na dirta?
~waan an keessa jiru
laaltee ni garta.
~barbaacha keetin
maa na dararta?
Qananii:
~yaa hawwii dacheedhuma
kanarran jira.
~an hin qabu aalii fi
fira.
~hedduutu na barbaadaa
jira.
~nagaa itti naf dhaami
hadaraa.

959bed76b9349d69d2b2973bc29dac5c
Hawwii:
~yoo jiraatte teesson
kee eessa?
~barbaanni kee maaf
koomee nu madeessa?
~argeetis si hin beeku garuu
jirta na keessa.
~karaa kamtu mana kee
geessa?
Qananii:
~dhagahi wa’ee koon
si beeksisa.
~na arguudhaf imala
bay’ee si deemsisa.
~qabsoo fi murannoo
si barbaachisa.
~achi booda bakkan jiru
sin dhageessisa.

bareedu
Hawwii:
~horteen tiyya abbu-torbatti
siif qabsoofte.
~irratti dheebottee
irratti beeloftee.
~irrattis tumamtee
irrattis hidhamtee.
~osoo si hin argiin
lubbuun isanii wareegamte.
~yaa qananii sun akkamitti
si duraa dhabamte?
Qananii:
~nan yaadadha yaa
Hawwii.
~silaa an nan dhufa
qabsoon isaanii hin qabu raawwii.
~ammas nan dhufa wal dhaba
nurraa dhoowwi.

maxresdefault
Hawwii:
~an wa’een kee naaf hin
galle.
~warri si barbaada yaa’e
hin deebine ammallee.
~reeffas agarree hin
awwaalle.
~yaa qananii afaan kee
wallaalle.
Qananii:
~hawwii,hin rakkatin bakkan
jiru siifin hima.
~isinummaan qabsoo keessanitti
cimaa.
~an gama kiyyaan
kanuman sii dhaama.

OROMOGIRLS
Hawwii:
~yaa qananii hedduutu teessoo
tee si gaafata.
~gaara fi muka keessa
si iyyaafata.
~si argachuuf jedhee lubbuu
isaa galaafata.
Qananii:
~hawwii,abdii hin kutin
hamma na bira geessuu.
~jabaadhu qoree fi gufuulleen
koomee si madeessu.
~tattaafadhu hanguma
dandeessu.
~kana caalaa hin jiru
wanti sirraa na fageessu.
Hawwii:
~qananii qabsoo,qabsoo jechuun
kee naaf hin galle.
~dhiiga fi lafeenis wareega
kafalle.
~maaltu jira murannoon
kana caale?

46cb77d1d8b65f9471c5050a3d4394aa
Qananii:
~hawwii kee nan guuta.
~abbaan kee na dhabus
ati na fuuta.
~osoo naaf dheebottuu
akkamitti duuta?
~ganda tokkummaafatti
natti kootta.
Hawwii:
~dhufaan jiraa gad bahii
na eegi sin fuudha.
~siitu na fayyisa madaa
roorrodha.
~yoo ati hin jiraanne
jiraachun koo maal naf godha?

f8df48b9b718e1e1e3e9ceb957f2d1d0
Qananii:
~koottu asin jira.
~walitti qabadhu aalii fi
fira.
~ganda bilisummaafaa bira.
~dafii koottu daandii
tokkummarra.
~anatu si baasa dheebuu
bara dheeraa.

Fiixabaas Habroo

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa