ATIS YAA BASAASTUU— Walaloo Fakkeenya Ilbiisotaatiin Katabame!!!

ATIS YAA BASAASTUU

201004-omag-worst-qualities-gossip-600x411
Mixiin walqabattee,waliin laga ceetii
Hudduutti walrarraatee, galmashee gahuu feetii
Lootuun bishaan qarqaraa, tokkummaa mixii
diigdii Ilmaanshee waammattee,fixuuf itti fiigdii

Goondaan ija hinqabne, toora galee yaa’a
Daandiisaa qajeelfatee, diinasaaf gufuu kaa’a
Namni garuu daaraatiin, karaasaa itti cufa
Goondaan daaraarra ba’ee, deebee lafatti kufa

Raammoon dhoqqee keessaa, walqabatanii munyuuqu
Kan du’ellee kaachisuuf, itti yaa’anii tuttuqu
Allaattiin garuu dhuftee, isaan funaantee fixxi
Raammoon lubbuutiin hafte, baqattee boolla lixxi

Titiisni gamtooteeti, distii banachuu yaalti
Huu..Huu.. Jettee hursitee, naannoo sana dhaalti
Namni garuu itti aarsee, balleessa titiisa
Qorichas itti afuufee, qaama isaanii jijiisa

1_gossip
Boombiin muka uru, muka isaaf ta’u beeka
Xii..xii jedhee walwaamee, dammeessuuf wal-akeeka
Tokko garuu qoraaniif, mana boombii fecca
Qilleensis gargaaree, oliif gad isaan secca

Kaannisni gaaguraa, kan damma dammeessuu
Gaafa diinni itti dhufu, dhiisee walirraa hindheessuu
Garuu namni kubootaan, jaanjessa itti aarsee
Damma isaanii muuxata, mi’aawaa isaa faarsee

Simbirroonni bariin ka’anii, wacanii walwaamu
Cuu..cuu jedhanii, dhaamsa waliif dhaamu
Namnimmoo muka jigsee, balleeessa mana isaanii
Manni jalaa diigamus, walbarbaadu ijaanii

Hoomaan jaldeessaaa, gamaa gamana buukumsu
Gaaftokko wal-loolee, madeesse wal hindhukkubsu
Garuu qeerransi tokkittiin, ariitee biyyaa baasti
Gophoo isaanii seentee, hundasaanii gad yaasti

Bineensonnii lagaa, kan galmi bosona keessa
Gosuma gosa isaatiin, bakka gaarii wal geessa
Akkuma akkasaatti malee, hinjiraatu walkeessa
Egaa gosuma gosaan, hunduu jiruu ofii gaggeessa

Uumamni hundumtuu, eenyummaa isaaniin jiraatu
Waan uumaan heereefii, qoodasaanii hirmaatu
Jireenyadha jedhaniit, walqabatanii tiratu
Jaalala kan qabani, hunda waliin hiratu

Ilbiisonniif bineensoonni, kaanis uumamni martuu
Gosuma isaa jaallata, warri hinqabnellee agartuu
Hunduu gosasaa beeka, adda baafatee gartuu
Gosti gosasaa hin nyaatu, yoo ta’anillee gosa yartuu

gossip
Gosti gosasaa sooratu, heera Uumaa keessa hinjiruu
Garuu diina hindhabani, kan gargar isaan hiruu
Kan foonsaanii qircatu, baafatee onneef tiruu
Ofii gabbatee jiraatu, kan kaanii balleessee jiruu

Qomootu qomoof dhiiga, waan ta’eef qaama tokkoo
Yartuutu lammii nyaata, waan taateef dhala fokkoo
Nama abaarsi jallise, gadi dabsee akka hokkoo
Nu keessaa haabaasu, ayyaanni akaakaaf akkoo

Akkuma uumama kaanii, oromoonis diina qabaa
Oromiyaa keessa guutanii, bayyatanii akka gabaa
Kaan dhiigaan Oromoo, kaanis dhiiga dhabaa
Kan lafeensaa Oromoo, innillee waan dabaa
Hidda kan nurraa hinqabne, diinni keenya jabaa

Afaan keenyaan dubbatee, sabboonaa of fakkessee
Qabsaa’aa ofiin jechaa, sabboonta akkeessee
Qabsoo keenya lamsheessaa, waltajjii nuu gaggeessee
Gootota hedduudha, kan inni diinaaf geessee

Kan dhiigaan habashaa, sobdee Oromoo fakkaattuu
Si baasifna oolmaakee, si tumnee akka hattuu
Yeroo diinaaf ergamaa, sobdeemmoo nutti hasaastuu
Goota meeqa qalchiiftee, ATI YAA BASAASTUU???

Hinhaftu gumaan gootaa, dachaa daachaan deebisnaa
Morma basaastuu qallee, dhiigaan goota eebbisnaa
Dhiigashee dhangalaasnee, foonshee saree nyaachifnaa
Gumaa gootaa baafannee, saba mirga baachifnaa

spy_kill_the_demoman_by_Araul
Ammayyuu Rabbirraa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa