ATI SABAAFIS BA’AA DHA!—Maaliif? mee dubbisaakaa!!

ATI SABAAFIS BA’AA DHA!

Gaafa duraa
Iyyaafattee
Sagal waayeekoo
Gaafattee!
Anis ka’een
Si simadhe
Harka dhiiseen
Si hammadhe!
Rakkina kee
Yeroo kaastu
Boohuuf jettee
Mataa raastu !
Dhiisi jedheen
Si jabeessee
Dhiphinas
Sirraa fageessee
Abdii boruuf
Sitti horee
Akka Ilmoo
Sitti goree!
Har’a garuu
Maaltu Maali?
Wanta darbe
Mee ilaali!
Ofuma kee
Of madaali!
Akkamittiin
Na dagattaa?
Maamilas
Narraan baafattaa?
Siif godheera
Gaafa dhibee
Sitti fiigee
Si qaqqabee
Amma kunoo
Sooromteetta
Naan Darbattee
Na gatteettaa
Nama haaraa
Baafatteettaa
Amma ofii kee
Harkaa qabdaa
Hunda fiiigdee
Ni qaqqabdaa
Nama akka kee
Anuu hin fedhu
Saa balleessu
Garuu hin jedhu
An deemsa keetti
Aareen miti
Dubbiintikee
Na dhibeeti
Asii baatee
Achi lixxa
Ofiis joortee
Kophee fixxa!
Namni akkakee
Hedduu Jiraa
Gaafa dhabuu
Hundaaf fira
Gaafa qabu
Hundaaf hira
Harka nyaattee
Irraa arraabdee
Yoo sooromtu
Funyaan dhaabdee
Ani Yoomuu
Nama sana
Yoo dhibamte
Sin kafana
Ķikik jedheen
Sitti kolfe
Situ lukaan
Oolmaa horfe!
Jiraattees saba
Hin fayyaddu
Yoona Maatiin
Sitti gaddu
Har’a ofiin
Of beeksifta
Baargamayyuu
Of ceesifta!
Amma dhugaa
Atis namaa
Nama Qixxee
Lakkaahamaa?
Namoo tahi
Rakkoo hin qabu
Garuu anaaf
Namni akkakee
Galmeessuudhaaf
Bakka hin qabu!
Atillee maal
Bu’aa buusta
Warra kaanitti
Hulaa cufta!
Qabeenyi ammaa
Fixeensa
Uffataan dahatte malee
Keessi kee garuu bineensa
Yoo dubbattu
Waayee sabaa
Arrabni kee
Damma coba
Dhugaa miti
Garuu soba !
Ati Sabaafis ba’aa dha
Yoo beekkatteef
Nan si gorse
Yoo wallaaltes
Siif gahaa dha!


Namoota yeroo dhaban namatti dhiyaatanii yeroo qabaatan namarraa baqataniif

Roobeera Hinsermu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa