MAAL ROOBUUF FULLAATA?—Haala Bara kana –Sabaan Boon Firrisaa’tiin

MAAL ROOBUUF FULLAATA?

301375479_640
Nu fixxetta seenaam waa hundaa harcaafte
Maal roobuuf fullaata samii baqaqsite
Waan jirre fidde ija irra nu marte
Dhugaa fakkeessitaa xas goote as baate
Achumaa gad-roobe sobnif dhugaan ammaa
Gurra nutti duchee afaan nu lugamaa
Utuma argitu jaamaa sin jedhamaa
Osoma dhaggeesse dudaati moggaafama
Sobaa yoonu jenne maal beekta jedhamna
Dhugaa yoo dubbanne sobdu fakkeeffamna
Akkamiti tirannu cubbuudhaan laaqamnaa
Luugama sibilaa afaanitti baannaa
Yoo dhugaa dubbanne isa alalfannaa
Jiruun sobaan dhufe dhumnisaa akkana
Dumeessa dharaatin yoo guutamte dhugaan
Enyumtuu hin hubatuu sobni gad-mul’annaan
Afaanitti tolti dhugaan hagugamnaan
Damee baasuuf kaati xaa’oo isaa argannaan
Ilkeen dhugaa keessaa xinxanaan nyaatamnaan
Sobni ni barooddi ija harcaafannaan
Biqiltee argamti dachee irraa qubannaan
Qoma dhiibe deemaam sobni wal ijaare
Maal roobuuf tarsa’a samii adda ciree
Silaansa hin dhumu innoo dhugaa dhoree
Dhugaa akka garbaa fixee godhe cooree
Barri isaas tokkuma dubbin isaas qilleensaa
Guraachi adiidha diimaan magarisaa
Kombortaato ulaan dhugaa kan sobaa cimaa sibillisa
Tokko lama shantamni dhibbaa
Furguggeen eeboodha hallayyaan moo tabbaa
Arrabni moo ebbaa jaalalli moo jibbaa
Mee kanaan maal jettu innoo nama dhibaa
Maal roobuuf fullaata kan asi kumaaf dhibba

Thank_God_it__s_Raining_by_Hermione75
Sabaan-boon Firrisaa
Biyaa396@gmail.com

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa