KOMEEN QABA!–Qeeqa DoogoggoraQubee Afaan Oromootiif

KOMEEN QABA!
.

mistakes
Eenyurraa jettanii
akka nan gaafanne
Barataaf barsiisaa
jedhee addan baafne
.
Dhaloota si’anaarraan
komee cimaa qaba
Afaan seera qabu
maalti dhibnaan caba?
Wanti barreeffamu
maaliif hiika dhaba?
.

mistakes
Arraba keenyarraa
inni jabaafi laafaa
Barreeffama keessatti
hiika malee maaf hafa?
.
Sagaleen irra butaa
kan afaaniin dubbannu
Seera isaa eegee
maaf hin barreeffamu?
.
Qubeen afaan keenyaa
inni xiqqaaf guddaa
Yommuu barreeffamu
maalumaaf wal mudda?
.
Kamtu dura dhufa?
kamtummoo ittaana?
Xiqqaaf guddaa adda baafnee
yeroo kam fayyadamna?
.8e46b1c36fe4004801fca70f8ca6cccb
Kana wallaalleemoo
utuma beeknuuti?
Seerri Afaaan Oromoo
maaf caba nubiratti?
.
Barreeffama keessatti
sirni tuqaa fayyadamnu
Ga’ee guddaa taphata
ergaan akka dabarfamu
.
Qubeen kun akkatti as ga’e
maalumaaf daganne
Isuma jiruttuu
haalaan dhimman baane
.
Dogoggora kanarraa
mee wal sirreeffanna
Wanta qulqullaa’aa
dhaloota dhaalsifna
.
Yoon dogoggoreef
dhiifama naaf gootu
Barattoonniifi barsiisonni Afaanii
Isinoo maal jettu?
.
Fayyadamtoota afaan kanaaf
.
#‎BAA‬’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa