Hunduu ciniinfadhaa!….Dhihaateerawooti!!

Hunduu ciniinfadhaa!

labor-pains-image-woman-having-40807627
Mucaan dahaaf gahee dhalachuuf bilchaatee
Kan cimu fakkkaatus ciniinsuun jabaatee
Samiin gad-dhiyaatee dacheen wal birmatee
Haadha isaa cinqee fira waammachiisee
Jara fagoo mara erga waliin gayee
Dahumsi akkasii ayyaantudha abbee
Fira faca’eeyyuu isaa waliin gahee
Ciniinsuun cimuunisaa waa hammeenya ta’ee?
Jaalala ho’iituu nu gidduudhan gahee!

labor_pain_1468835
Haatis ciniinfattee firrishees dhiphate
Namuu afaan banee eegaa oolee bulee
Horiinis faca’ee namoonnis dadhabee
Mucaan hin dhalatin yoo karaatti hafee
Kanakaa salphini qaanin gara hin qabne
Godaannisni hamaan kan hin dagatamne

'My labor was a breeze! Nine minutes and out he came!'

Rabbiin nu haa oolchuu ciniinsuu hin dahamne
Hunduu ciniinfadhaa yaa deenyuu jabaanne
Waliin guddiffannaa maatii tokko horree
Diinaa keenya hamaa gurraasaa duuchinee
Ilil…ilil…jennaa gammachuun goonfannee

labor pain
Sabboontuu Jimmaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa