HARKA DAARAA HARE-Bakasaa Tumsaa’tiin

HARKA DAARAA HARE!!!!

ashes-in-fireplace
Utuun siif kurkuruu
udaan natti dibda.
Afaaniin na kuultee
garaadhaan na sobda.
Barcuma siif keenyaan
lafa na teessifte.
Si sooruuf agabnaan
beelaan na huuqqiste.
Uggum ya gaafasii
yammuu na faarsitu.
Ati nama cimaa
jettee yoo dubbattu.
Arrabnikee damma
yookanis aannani.
An dhugaaf dubbannaan
maaliif na jibbuuni?
Isallee itti dhiisi
jaalala kee mannaa
naaf wayya ciniinnaa!
Baruma keenyatu
bara corgoggeedha.
Qulqulluun yakkamee
hattuunoo gooftaadha!
Tuullaa sobaa malee
haqni hin jaal’atamu.
Dafqanii nyaachuurra
hatanii duroomu!
Sichilleen gowwoomu
anisoo si baree
inni darbe suni
harka daaraa hare!!!

Bakasaa Tumsaa’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa