Namaafi Jaldeessa-ABBAATU KEESSA ILAALLATA—Qoosaa Ajaa’ibsiisaafi kan yeroo ammaa!!

ABBAATU KEESSA ILAALLATA-Namaafi Jaldeessa!
=

Namicha karaa deemu trise-of-the-planet-of-the-apesokkootu turee jedhan. Namichi kun Osuma deemuu gaara wahii tokko keessa akkuma gaheen tasa huubni wahii tokko xaph jettee ija isaa keessa buute. Namichis way ija koo dhabe jedhee sukkuummataa karaa deemu wallaalee osoo dhaabbataa jiruu jaldeessi tokko itti dhufe. Namichis jaldeessa kana nama se’ee “maaloo yaa obboleessoo huubatu ija na seenee narraa baasi” jedhee ofitti waame. “Jaldeessichis tole mee ija kee addaan qabi” jedheenii yeroo namichi ija isaa addaan qabu jaldessichi huuba itti dhiiseetuma ija namichaa guutuumatti keessaa fuudhee “abbaatu keessa laallataatii hoodhoo atummaan keessa barbaaddadhu” jedhee ijasaa harkarra kaa’eefii biraa deeme jedhan.

3307110-A-man-and-his-monkey-0
Maal irraa barattan?

Hamzaa Jemal
Caamsaa 9,2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa