Ana Mukni Qottoo-Sabboontuu Jimmaatii’n -Deebii Walaloo Beekan Gulummaaf kenname!!

Ana Mukni Qottoo

5349327249_d04575b313_z
Na tuqe onnee koo dhaamsi mukaa qottoo
Kan walaleeffamee hayyuu keenya tokkoon
Edaa mukaa muruu hin danda’u qottoon?
Osoo kophaa ta’ee dhabee muka qottoo!

Jira gaafiin tokko wallee kanarratti…
Eenyuu muka qottoo kan ta’e sabatti?
Kan sabarraa citee nyaatu of duubatti?
Garraamummaa dhabee firoomee diinattii
Sabuma fakkaatee makamee sabattii

Anuma deebinsaa akkan tilmaametti
Yemmuun of madaalu yaada kee keessatti
Akkamiin si ta’aa? Deebiin gaafii kanaa
Jettee yoo gaafattee waan na hin beekneef ta’a
Garuu dhugaa jiruu anuu siifan himaa
Akka na hin jibbinee adaraa dhalootaa
Gaafan of yaadadhee deebi’u haqattii
Kan darbee naaf dhiisii jaalala naaf kenni
Akkan tokko ta’uuf sabaa koo wajjiiniin

b71b83be5e26879b3f203e5e383a538a

Jaalala sobaatin qalbii na sakaalee
Dargaggeessi diinaa afaan na haxaayee
Garaasaa na dhoksee dubbii mimi’aayee
Iccitii lammii koo na harkaa funaanee
Ciminaa fi laafinaa tokkoo hin hambisnee
Ani osoo hin beekin ofiin of saaxilee
Karaa dadhabbii koo qubaan agarsiisee
Lammii kiyya gidduu kiyyoo kaawwachisee
Tokko tokkoon guuree boollatti guursise
Muka qottoo ta’een dargaggoo nyaachise!

Ana baasaasadhaa mukni qottoo hamaan
Gamana fakkaachaa gamas irraa nyaachaa
Qarshiin goyyoomfamee garaa kootiif jechaa
Kanan sodaan galee badii kana keessa
Diinan doorfifamee du’a lubbuu dheessaa
Osoon himuu qabuu hiriyoota kiyaaf booji’amuu tasaa
Maree kanan kaa’ee sammuu kiyya keessa
Hilkaan addeeffadhee kolfa sobaa kolfaa
Hojii keessan mara diinatti gabaasaa
Kanan sin gurgure anuma basaasaan
Ashaaraa koo laalaa galmee seenaa keessaa

abe-lincoln-sharpening-the-axe- inspirational story -motivational story

Ana mukni qottoo doqni onnee sombaa
Irree laammii kootii kan hin beekne mugaan
Goototaan marfamee kanan yaaddu kophaa
Garaan mari’ataan baqadhee ogeessa
Beekaa of fakkeessee oso hin beekin mala
Guyyuma takkallee kan na hin galle dhugaan
Doorsisa halagaa kanan se’u dhuma
Osuman sodaadhuu alaalatti du’a
Saba koos ajjeesee kanan du’e booda
Ana sodaatadha mukni qottoo jallaan

Anis asan jira kan naa hin galle hoomtuu
Kanan adda hin baasne aango fi ajajamtuu
Ulee harkaa ta’e diinni kan naan loltu
Akka hin jiru hin jenne teessoorraa na argu
Akkan hin dalagne ani mirga hin qabu
Gubbaarraa gad dhufaa qajeelfamnii martuu
Isuma naaf dhufee kanan sin baachisu
Ija dunuufadhee osoo shira arguu
Wanta na marareef aangoo gad-lakkiisuun

axe-chimney-christmas-halloween-horror-movies-Favim.com-350999

Anatu Goobana kanan du’e garaaf
Abjuu dhugaa hin qabneef kan maqe karaarraa
Saba ofii ganee kan nyaate adaraa
Lubbuu saba guutuu kan galche darabaa
Sabatti kan fe’e ba’aa bara baraa
Kan sin keessa make sanyii abaarraamaa
Mukni mukaa hin tolle mukni qottooo anaa

big-axe-20129543

Lakkii nutti haa hafuu ta’uun mukaa qottoo
Walaloo haayyichaan of madaalaa martuu
Hunduu of yaadadha an eenyu jedhaatoo
Walirratti haa duunu wal taane lammii koo
Ani ammaa kaasee jijjiiree yaada koo
Lammata hin ta’u daabaa mukaa qottoo
Kan darbe naaf dhiisaa waliif jennaa hafoo!!!

Sabboontuu Jimmaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa