KUMEEFI KUMAA Marsaa 4ffaa-Wabii Xilaahuun;iin

Kutaa 4ffaa kumaafi kumee !

Mooraa Yuunvarsiitii keessaa baanee magaalaama keessa xiqqoo deemnee hoteela xiqqoo tokkotti gorree Kumaafi kumee haa hordofnu !


Kumee; Ayiii…. Isin warri dhiiraa
Edaa nama malee
Dhuguma isin diina
Utuun akkas ta’uu
Attam sitti tola
Garaankee siin na’uu?

kumaa; Kanaan nu madaaltaa
Jaalala nam lamaa
Gowwaa of fakkeessitee
Gowwoomsita nama
Kun siif haaraya miti
Muuxannoosaa qabda
Anaan sossobuudhaaf
Sobdeetu gaggabda
Uffee kan keessanii
Bifa halluudhaan kuultu
Harma xaxxan hiitu
Dabbasaa dheeressuuf
kan hin jirre filtu
Isin bineensadha
Eenyumaaf hiltu

kumee; Akkuma waaqaatti
Waan sanatti amantu
Qabdan ilaaltanii
Dhiistanii dabartu
Maaf isin hin ciisu
Garaamti keessani
Dhakaa waqartanii
waaqa meeqa waamtu
Ooltanii hin bultani
Booru nama gantu
Isinuu kan caaltan
Maal nu qofaan jettu?

Kumaa;kan har’aa bari’e
Hundaattuu haa kaanu
Hin ariifatiinii_suuta jennee haa yaanu

Kumee; maalan godhaa kumii
Amma egaa gaariidhaa
Gochi kan kee kuni?
Kaleessa galgala
Kudhan na dhungatte
Har’ammoo ganamaan
Boquu achi qabatte
Jaalalli kanumaa
Halkanuma tokkotti
Akkam ta’ee dhumaa?

Kumaa; Lakkii ani hin jenne mara
Silaas ati maal goote?
Akkasuma bara
Siin jaalladha dhugaa
Maaliifan sijibba?
Kanarramoo maalii
sittan geelloo sirbaa??

Kumee;maaloo churchiin deemaa
Eessumarraan baanu?
Akkam beelofteettaa
kottu ciree haanyaannu?

Kumaa; kkkkk…beelakoo naaf barte
Akkamiin yaadattee
Fuulakoorraa agartee?
Kottu duubaan baanaa
Osoo isaan nuun argiin
Karaa biraa yaanaa

kumee; maalan jedhaa ijoolleen
Ijoollee doormiikoo
Akkamittan deema?
maali yaa rabbiiko

kumaa; Ani asiinin deema
Ati asirraan deemi
Suuta suuta jedhii
Mooraa keessa seeni
Ani deemeen jira
Atis nagaan deemi
Yeroo doormii geessu
Bilbila bilbili

Kumee; Atis nagaan deemi
Hin badiin adaraa
Galgala ykn boori
Anuu nan dawwalaa
Bilbilammoo cuftee
Hin jeeqiin yaadakoo
Chaawoo nagaan turi
Jedhigaa dammakkoo!!

Kumaa; Wal arguu dandeenya
Galgala yoo dhi’u
Naannoo “begtera”tti
Achumatti haasofna
Waan hunda caalaatti !!
…….kan hafu jira…….!

Wabii Xilaahuun

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa