HAADHA = Miixuu haadha ofii, walaloo!!

HAADHA
=
Jaalala ishee dhugaa burqituu onneerraa
Bakka guddaa qabdi lubbuu ofii gararraa
=
Ofii utuu rakkattuu ishee dhalaaf dhaabattu
Gidiraaf of laattee dhalashee baraartu
Miidhama baqattee miidhamaaf hin laattu
=
Ishee seenaa qabdu haadha ilma namaa
Nuda’uu isheetiif adeemsa hedduutu darbama
=
Dhala argachuudhaaf garmalee hawwiti
Ji’oota murtaa’oo garaasheetti baatti
=
Guyyaasaa eeggatee gaafa da’uun dhufu
Dhiphuu ishee mudatu dubbadheeyyu hin quufu.
Ciniinsuun ulfaannaan garaa ofirraa kutti
‘Maaramii’ waammataa ittindeebuu kakatti
=
Rakkatteeti malee dhalammoo hin gaabbine
Rakkooshee yaadattee da’uushee hin gaabbine
Dhalashee guddisuuf caccabdee gad teessi
Ofii utuu hin nyaatiin mucaa afaan keessi
=
Haadha seenaa qabdu nus akkas jaallanna
Rakkinashee jibbinee rakkinaaf of laanna.
Du’a yeroo malee irraa baraaramnee
Seenaasheen nuuf qabdu kan durii yaadannee
Gidiraashee jibbuun du’atti of laanne
=
Hiree haadha keenyaa ormootaaf hin laannu
Tokkittii haadha keenyaa yoomuu hin dagannu

Biqilaa Amanuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa