GAGGABSAA FAKKII MIDHAANII!–Biiftuu Urjii Nagootiin’

GAGGABSAA FAKKII MIDHAANII!

Namni lafa qotee kan midhaan facaasu
Callaa argachuufi kan beela isa baasu
Laftis guutuu didee fedhii ilma namaa
Gidduu midhaaniitti magarsa aramaa
Aramaan addadha qorichatu balleessaa
Kan nama rakkisu tuufoofi gaggabsaa!
Tuufoon tuufoodhuma sobee fakkeeffata
Hamma waay’ee’n baasne morma dhedheerata
Namnis laalee laalee gowwummaasaa jibbee
Midhaan isaa keessaa tuufoo ciree darbee
Garuu maaltu siiqa kan caalutu jiraa
Qamadii fakkaatee diina akka firaa!
Aramaa balleessuuf warra haajeffate
Salphoo gaggabsaatu dugda isaan kute
Kutataa Abbaankoo kan xiiqii qabate
Hammeenya gaggabsaa kanaa ijibbaatee
Sanyii qulqulleessuuf waa tokko malate
👇
Lafasaa qotatee gaafa bilcheeffatu
Qamadii qicatee hamma sanyiif taatu
Harmeekootti hime akka calleessitu
Ajaja Abbaakoo Harmeenis fudhattee
Dugdashee hidhattee ogongoltee sortee
Qamadii qulqulluu Abbaaf dhiyeesitee
Warrikoo jaalalaan waliin hojjatanii
Sanyii gaarii eeggatu erga facaasanii
Akka namaa miti akka Waaqaa ta’ee
Midhaanis biqilee haamamuudhaaf ga’ee
Ammas maatiin kiyya itti dadhabanii
Haamanii dhahanii galchuuf qopheessanii
Garraamtittii harmeenkoo callateera seetee
Gaggabsaan jiraachuu tasa yoom shakkitee
Oobdiidhaa qunxurtee daaktee bilchiissitee
Jabaadhu naan jechaa galaakoo naaf laatte
Anis harkaa fuudhee nyaadhee yoomin quufe
Oljechuu dadhabee achumattin hafe
Didee tattaafadheen dhaabachuudhaaf yaale
Tarkaanfachuu dhoowwee na hidhe mogolee
Xiqqoo yoonin turu olcabsaan naqabee
Maal taate naan jedhuu ani nan gaggabe!
Maal najalaa taate maaloo mucaan kiyyaa
Biyyi haa birmatuu ani ka’een iyyaa
Jetteeti Harmeenkoo lafa balleessiti
Garuu naaf hingalle maalumaaf iyyitii?
Aamilee gaggabsaaf harka rukuttimoo?
Eenyu haa dhagahuuf eenyu haa dhufuufimmoo?
Dura midhaanicha qubaan guuruu dhiisee
Nama biraa miti isheen nagaggabsee
Amma qooda iyyitee nama oflaalchistu
Erguma argitee qalbiin keessaa hinguurtuu?!

13164397_488000944721820_6459391604852635444_n(Akkuma isiniif galetti hiikkadhaa..
.maaliifuu wanti qulqullate hinbadu!)

Biiftuu Urjii Nagoo

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa