KUMAA fi KUMEE-Kutaa 3ffaa Wabii Xilahuuniin!

Kottaa na waliin yaadaan gara mooraa yuunvarsiitii deemnee wal haabarruu kumaafi kumee kutaa 3ffaa daawwannee deebinaa !!
_ _ _
Kumaa: Hello,Hello,Hello…..!
Bilbillishee dide
Al tokkicha yaamee
Kunoo addaan cite
Tokkoon yoo milkoofte
Tokko si gaadi’a
Lafti har’a dhi’e kun
maalumaan bari’a?
Hello,hello,hello
Bilbillikee dide
maali eessa jirta?
_ _
Kumee; Banaadhuma ture
Dhugaa waaqaa lafaa
Maal godhi jedheetan
Bilbilakoo cufaa
Amma eessa jirta
Eessumattan dhufa?
_ _ _
Kumaa; Sa’a lama duran
Dhaabbachuu eegale
Osooman dhaabbadhuu
Barataan hundumtuu_Library gale
Amma taa’een jira
Naannoo gamoo guddaa
Balbaluma bira
__ _ _ _
Kumee; Amma natti hin tolu
Akkam godhu taaree
Xiqqoo naaf obsigaa
Dhufeetan deebi’aa
Qu’achuus jibbeeraa
Laftuu naaf bari’aa
_ _ _
Kumaa; Ariifadhu adaraa
Fudhu uffata qorraa
Yoo alatti baane
Xiqqoo takka turraa
Dhaabbadheen si eega
Daandii gubbarratti
Namatu dhukkuba,dubbiseen deebi’a
Jedhiitii itti himi_ijoollee durbaatti !
_ _ _ _
Kumee; Xiqqooma na eegi
Kunoo dhufaan jiraa
Isa jettus dhiisi
Hin buluu sibira!
_ _ _
Kumaa; Akkam maaliif turte
Baay’eeman si yaade
Kuun dabtara yaada
Ani siin araada !
_______
Kumee; jetteeree? karaarraatii haa deemnu
Gar tokkotti gorree
Dawoo wayii haa teenyu
______
kumaa; kottu ala baanee
Buna shayee jennaa
Mooraan cufachuufi
Ariitiin deebinaa
_______
kumee;si’ana ala baanaa
Sa’atiin deemeeraa
Hoomaayyuu hin fedhu
Bunallee dhugeera
Dafnee deebinaaree?
Beenukaa daddafii
Namoonni na arguu
Dhoksii nadabarsii
______
kumaa; Yoo cufates mooraan
manni guutee jira
Daddafneetu baana
kottu karaa kana
_____
Kumee; fagoommoo hin deemnu
Naannoo kana teenya
Manichi gaariidha
Fayyadamnee beekna
_____
kumaa; Mee eessa wayyaree?
Hoteelonni gaarii
Kan beektu ni qabdaa
Hootelota tarii?
_____
Kumee; Dafimee ariifadhu
Akka naan agarre
Ijoolleen doormiikoo
Yoona na’arganiiru
Har’a salphinnikoo
____
Kumaa; Mee eessa wayyaree?
Barbaadde afrikaa
yoo feenes Taaddasaa
Yokaanis maccaadhaafi jibaati
Isaanimmoo garuu
Hoomaa hin qaban vaatii
Har’aaf kottu as deemnaa
Ni argannaa nuti
_____/_
Kumee; Maaloo daddafikaa
Gubbaa sana hin deemnu
As seenna Afrikaa
Garuu har’a hin bullu
Narratti barama
Yoon dhokadhe malee
Achiin ari’ama
_____
kumaa; waan tokko hin sodaatiin
Jaalalakeef malee
Namaaf bakka hin laatiin
Ajajadhu kunoo
Waanta dhuguu feetu
Beddellee,goorgisii
Yoo feetes waaliyaa
Anaaf meettaa biiraa
Waan tokkos haa jennu
waan nyaatamu jiraa?
_____
Kumee; Ani nan sagada
Dhugaatiin cubbuudha
Ati maaliif qoosta
Dubbichi lubbuudha
Ani dhugee hin beeku
kaan hin beekne baree
sammuukoos hin jeequ
______
Kumaa; Tokko qofa dhugi
Ati anumaaf jecha
Yeroo ani kana dhugu
Callifteetu teessaa?
Dhugi dafnee kaafnaa
Yeroo dhadhabnummoo
Yoo barbaannes rafnaa
……..itti fufa……..!!

-Wabii Xilaahuuniin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa