JIREENYAA? ….Isa kamtu jireenyaa? kamtummoo miti?..walaloo kana dubbisaa!!

Jareenya?

life-quotes.-life-is1
Namuu ni dhalata…
Akkuma carraasaaa hedduun ni guddata
Kuunis babashaayee kuun daaree beela’ee
Tokko Yoo boharuu jiruun itti toltee
Inni biraa boowaa carraan kan golgolteen
Kan filatee nyaates, kan sobee harraabes
Akka fedha uumaan hunduu ni jiraata
Waggoota shantamaaf Hammattus digdamaaf
Kaanis waggaa dhibba yookan kana caalaa
Hanga hiree isaa jiraatee boqata.

th

Harkatti baattamee ushuruuruu qufee
Nadhii dammaa nyaatee aannan cirrifkatee
Dugdaa lafa buunaan konkolaatan deemee
Dhukkeen sirra hin bu’in hin kufin jedhamee
Utalee burraaqee kunuusan baratee
Paayileeta, injineera, mootii biyyaas ta’ee
Faarfamee, jajamee gariin sodaattamee
uu..uu…jiruu ……??

pizap.com13720762329455
Dhibeen dararamaa sireerattii kuufee
Fayyummaa dheebochaa qaamaa hir’uu ta’ee
Jaalalaan gubachaa fira ofii dhabee
Sammuudhaa jooja’ee araadaan qabamee
Aduudhan nyaatamaa manaan ala hafee
Biyya ofii dhabee garba namaa ta’ee
Haqa haaaaqa…jechaa Abbaa seeraa dhabee
Ifa jechuun iyyaa dukkanatti hidhamee
Jalqabaa dhumatti abjuun liqimfamee
Ayiiii…..kunis ninjiraate!!

quotes-about-life-respond-890x667
Mee adaraa gosaa waan tokko naaf himaa
Jireenyi maalidhaa? maali hiikaan isaa?
Namni akkamiin beekaa jiraata ta’uusaa?
Yemmuutti du’ehoo? galee biyyoo keessa
Namni akkas jedhamu jiraataa turuunsaa
Maalin adda baasa dhaaloonni fuulduraa?

Umrii ta’uu hin oolu dheerina jiruusaa
Hangam akka ture biyya lafaa irra
Akko fi akaakilee kan argee dhala isaan
Yemmuu biraa dhuman jarri hiriyoonnisaa
Dabareen awwaalee kan hafe kophaasaa

Garuu akka kootti kuni hin ta’uu hiikaa
Waggaadhan ibsamaa jiruun ilma namaa?
Yoo akkana ta’ee ammas gaafiin qaba
Yoo daa’imni du’u dafee akka tasaa
Hin jiraannee jennaa? haallee jiruu isaa
Lachanuu yoo galan boolla tokko keessa
Maqaansaani hin ka’u dhala lamaan booda
Eegaa haala kamiin tokichaan jiraataa,
tokkoon du’aa jenna?

1389962938324600

Tarii horii ta’aa kan nama waamsisu?
Isa dilbii horee dhalootaf dhaalchisu
A’aa a’aa…..hin ta’u kunimmaa
Ilmi abbaa dhaalee yoo dhoofsise maqaa
Hanga jireenya isaa ni faarsa abbaasaa
Horii itti dabalus caalchisee kan duraa
Gahee yemmuu sokku du’aan guyyaa biraa
Ilmasaa dhaalchisa innis dbareesaa
Maqaan abbaa isaas eegaa asitti hafaa
Kunis hin ibsukaa maalummaa jireenyaa!

Barumsaan guddachuu? Degree tuullachuu?
Saaynsiin guddachuu kalaqa kalaquu?
Mindaa guddaa nyaachuu jireenya mo’achuu?
Samiirra qubachuu addunyaa too’achuu?

this_is_your_life
Hoo hoo…

Ani kanas dhiise safuu safeefadhee
Jara hin baranes kan degree hin qabnes
Yemmuuttin madaalee isaan bira qabee
Lameenuu wal qixa ofumaaf jiraatee

Natti himaa deebii eeggachaatan jiraa
Yoo ni jira ta’e kan jiraate sabaaf
Lubbuu ofii baasee kan dhaalee dhalootaaf
Umurii xinnummaan yookanis jaarsumaan
Baratees, hanqates kan yaade fuulduraaf
Beela’es dheebotes kan hore firisaa
Jireenya fufsiisuuf kan of godhe aarsaa
Du’us ni jiraata sanyii facaaseeraa
Dafaa natti himaa kuni eessa jira
Isarraan dhagahaa deebii gaafii kiyyaa

life-quotes
Sabboontuu Jimmaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa