GARAAN NAHAMMAATE-Nama bara gaarii hawwu tokkoof….!!

Garaan na hammate!

inspirational-quotes-desktop-wallpapers-and-backgrounds-121

Raajii kan baranaa lammiin maaf wal ganaa?
Waa nutti dhalate badne yaa jaarana!
Safuun awwaallamte ijji argaa dhabde
Gurri guurii ta’e dhugaa galchuu dide
Harrabni diimate wareedhaan xaxamee
Hadhaawaa dhandhamee gubaadhan waadaamee
Boodarra hadoodee harrabnis na ganee
Dhandhamni addunyaa natti jijjiirramee
Eenyuu naaf birmataa bitaa natti galee!
Akkami waanti isaa maraatuman ta’e?

j945nda5

Maali barri akkanaa barri abaarraamaan
Dukkanni dheeradhaa guyyaan gabaabataa
Haroon awwaara’aa bosonni cinccaa’aa
Aduun qabbanaa’aa addeesii gubaadha
Bishaan dhangaggaa’aa qomxaaxxeen mi’awaa
Anuma qofaaf moo hunduma adaraa?
Anatuu of shakkeem safuu kan baranaa
Bara balaafamaa hameenyaan golgamaa
Kan abbaan of shakku jiruun abjuu taatee
Galmi hawwiin hafee kaayyoon kala dhabdee
Oolmaan hiikaa dhabdee hunduu raatuu taa’ee

morning,change,life,quotes,quote,dark-9a638b28a42f776a0a4b6d9e2732d273_h
Bakka kufee iyyaa kan ol qabu dhabee
Yaa uumaa nu oolchi martuu si’iin ta’ee!
Gamana gaafadhee gamas eeyyafadhee
Manaa firaa hunda ulaa rurrukutee
Manattan ol lixe isaan bira kutee
Akka durii se’ee boroo biriifadhee
Dhandhamedhee galuuf jaalala kurfaa’e
Ol jedhee gad jedhee hundumaa ilaaleen
Ija garraamummaa tokkorraallee dhabee
Gaddaan liqimfamee boo’ichaan maraadhee
Imimmaan koo jigsee too’ee faffacaasee
Gaaffii deebii hin qabne sammuutti guuttadhee
Duuba garagale garaa koo hidhadhee

Ugum yaa barana…

quote-they-were-long-dark-black-years-samir-geagea-231500

Abbaan ilma hin beeku akkasi ilmillee
Haatis kophumatti oolmaa fi yaadni ishee
Ilmi obboleettisaa durbi obboleessashee
Qarshiin wal jijjiiruu jaalalli bushooftee
Onneen dhiiga dhabdee dharaan affuufamtee
Sobdee dhiikkifattee summii bittinsitee
Jaalalli mulqamee jibbi hidda yaaftee
Daraaraa harcaaftee wal hortee baayyattee
Mandhee nu godhattee nurratti raramtee
Gargar nu didigdee jaamaa guyyaa taanee
Hamiin wal boccoqna wal argaa dadhabnee
Maaloo yaa baranaa nu dhiisi si gahaa!

mlk

Mana kiyya galee yoon yaadu yaadadhee
Garaan na hammaate ofuman wallallee
Qaamni koos na dide firri koos jabaate
Duula natti baanaan hunduu mari’atee
Eeguttan gad ta’ee bara kuni darbee
Jaalalaan maachoofnee jiraannu wal taanee!

Sabboontuu Jimmaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa