GAARARRAA- Lammii asiif achi fakkaattu Maraaf.

G A A  R A R R A A
  == = = == = =  ==

spy
Arraba kee ilaalee yemmuu ana biraa
Michuu fi aantiin koo si duwwaatu jira
Isan bara baayyee golatti oltikse,
Iccitii koo yaaseen gurra keetti jigse
Gaafan sigodhadhe aantii fi miiltoo koo
Suuqaatti hinhambisne quuqqaa fi dhiigdoo koo
Edaa ati duruu garaa bineensaa baattee
Lafa onaarratti imaanaa koo nyaatte
Utuuman ofgowoomsuu sammuu koo na waraane
Lafa dhaqxu fakkaatta qixxuma keen wallaale
Adii keessatti adii, gurraacha keessaa gurraa
Michuu afaan tokkootu akkasiin walgurgurraa?
Yemmuu maaddiitti teenye marqaa walii marqine
Anoo dhugaa Waaqaati waan akkasii hinshakkine
Ergasiin itti yaade, anuu sammuu koo qaree
Fayyaa ta’i ulfaadhu, bagan amma kee bare
Spy-VS-Spy
Dhufeera Biraasaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa