WALIIN DUBBII KUMAAFI KUMEE MARSAA 2ffaa-Wabii Xilahuuniin

Yaadaan gara mooraa yuunvatsiitii deemaatii wal haabarruu kumaafi kumee kutaa 2ffaa daawwadhaa!!!

perfect-boyfriend

Kumaa: Si argee galeetan qabame dhukkubaan
Maalumaan na tuqxee
kaleessa galgala
Yeroo natti dhufte?

Kumee: Mana yaalaa deemi
Ilaalami dura
Duramoo fayyaadhaa
Maraataa fakkaattaa
Dubartoota as keessaa
Hunduma lakkaftaa

Kumaa: Atis hin bariin jirta
jireenya mooraatti
Shamarran na argan
yoggosuu maraatti

Kumee: Amma narraa deemi
Naan dhaabiin karaarra
Ofirraatii gati
Amala gaararaa
Kaayyoo maaliif dhabdaa
Addaan baasii beeki
kaayyookee isa hangafa
Amma nagaan buli
Ani galeen rafaa

Kumaa:utuun as dhaabadhuu
Na dhiisteetu deemtaa
Maaf garaa jabaatta
Akka ilmoo bineensaa
Utuu na jaallattee siifisoo bayeessaa

Kumee: Dura tasgabbaa’ii
jechakoo dhaga’i
Siif du’e naan jetta
Nan beeka arrabakee
Boor tokko wajjiini
sareedha amallikee
Umuriillee hin qabu
Har’aaf jaalallikee

Kumaa:Dhuguma rabbiiti
Kan biraa hin jaalladhu
Kutaa seenee ba’us
barumsa hin baradhu
Yaadni kee nasoofee
Kanin fakkaadhu

Kumee: Dhiisi adaraa beekaa
Amala keessani
Tokko waliin ciistu
As nama keessanii
Isin warri dhiiraa_amala akkasii
Maali yoo dhiistanii?

Kumaa:jennaan jenne malee
Isin kan caaltani
Lama sadii qabdu
Amaloota akkasii
Horiirraa bartanii?
Tokko waliin taa’aa
Isa tokko immoo
Facebook’n jaallattu
Bakka tokko hin teessani
Akka saree dhaltuu
Shamara hundas miti
Ati keessa hin jirtu
Tarii yoo qabaattes
Daftee akka dhiistu!

Kumee: An qabaachuu mitii
Jaalladheeyyuu hin beeku
Jaalala taphachuu
si faanan jalqabe
Mee adaraa dhiisi
Amala dhiirotaa
Isin nama miti
Dhugaadha seexana
Jaalalleen keessani
Kumaafi kumaatama

Kumaa:Dhiira hunda miti
Akkas maaliif jettaa?
Dubara biratti
Na argitee beektaa?
Mee waan hundaafuu
Silkiikee naaf kenni
Boorin siif bilbilaa
Eessatti beellamni?

Kumee: yeroo kun sididu
kanaan naaf bilbili
Yoo bilbilli dide
kuunnooti doormiinkoo
Gamoo lammaffaarra
Lakkoofsa diigdama!

Kumaa: baay’ee galatoomi
Naaf hubattee jirta
Amma kanaan booda
Library deemtaa?

Kumee:Anoo galeen rafa_baay’ee dhadhabeera!

Kumaa: umphaaa…halkan gaarii

Hunduu waa odeessaa gara doormii isaanii qajeelan

Kumaa: “yes” Kanas nan xabbasa
Garuu…wal irraan oolche
Beellama iddoo lamaa
Kana alan bulcha
Halkan guyyaa lama!!!

Kumee: Dhugaallee fakkaata
Yeroo onnatee odeessu
yoo ta’es gaariidha
yoo dhiises dhimmasaa
Amman argadhetti_nyaachissee na obaasaa
Dafee tole hin jedhu
Suutan mamacheessa
Waanini harkaa qabu
Harkaan barbadeessa !!
………ittuma fufa……!!!

Wabii Xilaahuuniin!!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa