NAAN HINJEDHIIN LAMMATA!…Hunduu Maraatuuudha!!

Naan hin jedhin lammata

13124533_2039915629566443_597501072074230427_n
Buchi buchii yookin kitii kitii
Jettee na waaminii ani saree miti
Hammamis rakkadhee daandii bahees rafu
Kunoo atuu jirta kan qullaa si oofu
Ati ofii sooromtee kan duruummaa keetin koortu
Anaa yoom naaf darba ati osoo natti mortuu
Dhangaa mana keessaa dheedhee akka calee
Anaa miti si’i kan quufee of wallaale
Ani isaayyuu dhabee dhufnaan mana kee kadhaa
Halaalatti na rukute arrabni kee dheeradha
Maraadhetilleen miti nama sammuun hadoode
Amaluma kee jibbeen ani sumaan oode
Dhibamaa hin fayyine kana hiyyeessa waakkataa
Rabbi sodaadhutii naan hin jedhin lammata

Midhaksaa Abbishuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa