“EENYUU GALCHEE FIXAA?”–Oolmaa Haadhaa Oromoo!

“EENYUU GALCHEE FIXAA?”

13139367_1023492141068626_1394205460219399343_n
Aayyiyyoo too harmee,
Galanni kee hedduu,
Galchuu dhiisii inumaa,
Hin dhumu himamee.
Yooniif bishaan garbaa,
Dhume waraabamee,
Qofa galata kee,
Galchuun danda’amaa
Eega Rabbiin qofaa,
Sin caalu ilmii namaa.
Sitti if qixxeessuun,
Hin tahu gonkumaa,
Aayyoo too gudishaa,
Harmee harma dachaa,
Siitu naaf qorichaa,
Na tarkaanfachiiftee,
Meeqatam riqichaa,
Tokkolleen sin caalu,
Eega Rabbii tokkichaa,
Galanni kee hedduu,
Een-dandahee galchaa,
Umrii siif haa laatu,
Fayyaa waliin dachaa.(x2)


Gudee too jiraadhuu,
Umrii naaf dheeradhuu,
Mataan sin dhukkubin,
Fayyaa hammaarradhuu,
Gaaddisa galgalaa,
Haa si teeysifadhuu
Na guddisuuf jettee,
Waan keessa dabartee,
Amma yoon yaadadhuu,
Silaa akka kootii,
Xiqqollee rakkachuu,
Waa siin hin jaaladhuu,
Qeensi sirraa caphuu,
Bar waa siifin quudhuu.
Osoo dandahamee,
Rabbiirraa jannata,
Ana kan sii fuudhuu.(x2)


Harmee nattin goomtuu,
Ji’a sagal guutuu,
Gara na baadhattee.
Na deesse cimimmuun,
Hedduu affeelamtee.
Laalaadhaan gubattee,
Hadhaa du’aa gartee.
Gargaarsa Rabbiitiin,
Ana argamsiiftee.
Ibidda jireenyaa,
Meeqaantam obsitee.
Osoo waxalamtuu,
Hidhii cininnattee,
Bira tarkaanfattee.
Ba’aa too garaadhaa,
Duuyda dabarfattee.
Anaa malqa yaraa,

Bar dhiira goote.(x2)


Halkanii fi guyyaa,
Roobaa caama keessa,
Oliifi gad ceetee.
Dhoqqeef dhukkee dhiittee,
Mukaaf citaa irra,
Anaaf jecha baatee.
Dheebottee, beelooytee,
Daarteetiis addaattee.
Foon fuulaa fixatee,
Saree narrati taatee.
Nyaachiftee,obaaftee,
Dibdee na uffiftee.
Dhiiyxee,narraa hayxee,
Hedduu na boonsitee.
Ana malees meeqa,
Bakka dhiiraa dhaabdee.
Osoo rahaa feetuu,
Lubbuu tee adabdee.
Midhaanii fi bishaan,
Teetii irraa agabdee.
Qaama kee guggubdee,
Waaddee agaalabdee
Humna tantee mara,
Anarratti dhabdee.
Galchuu dhiisi inumaa,
Sammuudhaanu yaadee.
Abbaan fedhen fixuu,}
Galata kee gudee. } (x2)

Ihsan Mudasir

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa