EEBBA MAANUGUDDOO OROMOO-Aadaa Boonsaa Sabni keenyaa qabu!!

EEBBA MAANGUDDOO

oromo
Dubbataa arraba hamaa
Adeemaa miila hamaa
Ilaalaa ija hamaa
Qalbisaa qalbii hamaa,
Darbataa harka hamaa
Nurraa haa qabu jenna.
Tiffattuu uleen nagaya,
Elmituu okoleen nagaya,
Raaftuu diroon nagaya,
Qotataa irfiin nagaya,
Marashaa lafti nagaya,
Warra dhufaaf eegan,
Kan dhufan beekan.
Wal nuhaa taasisu,
Waljala nuhaa yaasu
Tan jabaatte nuuf haa laaffisu,
Tan fagaatte nuuf haa dhiheessu,
Tan dhihaatte nuhaa garsiisu,
Dhukkubsataa nuu haa fayyisu,
Tan hidhamte nuuf haa baasu,
Lammii gurra wal nyaattuu mitii,
Tan gurraattii wajji nyaattu.
Quufa kafara hin qabne
IImaana shakkii hin qabne
Uwwisaa bara hin qabne
Rabbi isiniif haa kennuu.
Nagaya firaasha isiniif haa godhu
Quufa boraatii isiniif haa godhu
Amaanaa dallaya isiniif haa godhu.
Isin hin oosin
Isin hin goosin
Isin hin aarsin
Isin hin daarsin
Isin hin rifachiisin
Galata isaa isin hin irraanfachiisin.
Daaguzzaan amatatti bilchaattii
Xaafii teenya tan baatii 3tti bilchaattu
Hin dhageessisin.
Kuruphoon takka dhaltii,
re’een teenya tan ji’a shanitti
lakkuu lafa keessun dhageessisin.
Gobeensin dhaluu bishingaan keenyan dhageessisin.
Gogorriin gaara galtii, lukkuun teenyan dhageessisin
Waddeessi bona daraaraa buna keenyan dhageessisin.
Du’arraa isin haa tursiisu
Tan hin beeyne isin haa barsiisu
Tan hin horin isin haa horsiisu
Tan hin korin isin haa khorsiisu
Tan hin argin isin haa garsiisu.
Akka Dammatti isin haa mi’eeysu
Akka shittotti isin haa urgeeysu
Akka dahabattii isin haa qaaleysu.
Akka leencatti gootummaa
Akka kanniisatti tokkummaa
Akka mixiitti jabina
Akka harraagessatti umrii dheerina
Yaa Gooytaa si kadhanna.
-Leel…Amiin…

#‎Munawar_Laga_Arbaa‬‬!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa