GALMEE GANDA KEENYAA! -Yaadannoo jireenya baadiyyaa!!

GALMEE GANDA KEENYAA!

Ganda handhuurakoo
Yoon galuuf qajeelu
Kadhannaa keessaniin
Akkan nagaan galu
Na eebbisaa jedheen
Gaafas sin gaafadhe
Kadhannaadhaafi milkii
Sini irraa argadhe!
Ayyaantuu taatanii
Anis nagaan gahee
Gufuuyyuu hin agarre
Waaqnis na dhagayee
Wantan ijaan arge
Isiniin gabaasaa
Obsaan na caqasaa
Egaa maal Abbaasaa !
Maali gurbaan kuni
Haamileensaa duutee?
Waayee biyyaa dhiistee
Kan Gandatti buutee! !
Akkana jettanii
Akka na hin komanne
Rakkinni Gandakoo
Furmaata hin arganne!
Namni dheebuun qabee
Bishaan nu gaafate
Aannan dhugee deema
Osoo waa hin kaffaliin
Afaan haxaawwatee!
Nama osoo deemuu
Aduun itti dhiite
Bakka bultii dhabee
Na bulchaaf gaafate
Itittuu gubbaatti
Dhadhaatu baqsama
Nyaadhuu dhugiif qofaa
Karaarraa maqsama.
Erga nyaatee dhugee
Galaan gudunfama
Gannaafi bonni keenyuu
Adda hin bahu ture
Har’a sunis dhibee
Nuun harka nu mure
Kan saawwa itti yaasnu
Kattaa guddaa Jiraa
Kan maqaansaa Hadee
Har’a deemeen dhabe
Gariin humna ibsaan
Gariin Qonnaan bade.
Netwoorkiin teeleetiis
Akka hin jirre jira
Akka bilbiltaniin
Hin argattan fira
Bishaan dhugaatiillee
Kan Kattaarraa yaa’u
Dabaree ta’eera
Innuu wal hin ga’u
Lafa oolmaa loonii
Goodaas qabna ture
Ibsaaf bishaan hiinaan
Nuun harka nu mure
Bakka oolmaa jabbii
Qurxummii wal hore!!
Bishaan Kanaaf jecha
Nama hedduu godaane
Nuyis fedhii malee
Firaan gargar baane!
Kaaniif jijjiiramee
Humna maddisiisa
Garuu waan ganda koo
Nama gaddisiisa !!
Akkuma durattii
Qoraan bobeeffatu
Raadiyoo xiqqoollee
Dhagaan dhaggeeffatu
Waggaa kurnan dura
Kormi gaanaaf yaa’ee
Walitti bookkisa
Har’a homtuu hin jiru
Dirreen saawwa itti eege
Ilaaluuf fokkisa!
Lafti dur qotamee
Midhaan gaarii laatu
Har’a xaa’oo baree
Raafuunillee hin taatu
Akkuma namaatti
Matta’aa bareera
Homaa xaa’oo malee
Facaasuun hafeera
Waan harkarraa qabu
Uummatni ni kenna
Umuriis kenniifii
Horaa bulaa jenna!
Isarraa hafemmoo
Gaaf tokko dubbanna!
Gabaabinaan kana
Galmeen Ganda kèenyaa
Kaan Waaqni haa dubbatu
Maal himnee dandeenyaa ?

Roobeeraa Hinsarmuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa