ABDII KOO-Abdii karaa eegaa turre!

ABDII KOO

Oromiyaa_320x239

Ormaatti fokkistaa boosecha fakkaatta.
Ati anaaf garuu goota
Mudhii soonsaa Qeerransa fakkaatta.
Jaalalan siif qabus afaan kootiin miti
Ija kootu sitti hima imimmaan lolaasaa.
Sin jaalla dhalakoo dafqeen siguddisa.
Ofii nyaachuu dhiiseen dura si nyaachisa.
Situ bara rakkoo bara naaf dabarsa.
Si’i abdiin kiyya bara dullumaatti
Situ humna kooti gaafan dadhabetti
Utuu ati jirtuu daandii irratti hin kufu
Kanaaf sin guddisaa tasa sin dadhabu
Abdii egeree koo umurii dheeradhu
Raagi umurii qufii horii naaf jiraadhu
Galaa siif kan taatus barumsa baradhu
Jedhee si eebbiseen anoo sigeggeesse
Maaf achumaan hafteee manatti hin deebinee
Abdii egeree koo akkamiin rarraaste?
Ana haadha kee dhiistee mana ijaarrattee?
Dhala koo maal taate waadaa koo akkam goote
Aayyoo ansiif jira kan gaafa naan jettee
Gaafa qofaa teenyu afaan keen dubbatte
Maliif hirraanfattee dandii gubbaatti hafte
Maal taate dhalakoo maaliif galuu didde
Gaafan sigeggeesse maaliif
Natti hin himne akka karaa deemtu
Galaan siif qopheessa kan yaadannoo taatu
Siif jecha dhalakoo mee maaliin hin ta’u
Lubbuu koon wareega lubbuun koo haabatu
Siif jecha dhalakoo mee maalan hin ta’u…!
Lubbuun kee bahuudhaaf yeroo morma geesse
Dhaamsi kees maal inni kan ati dhaammatte
Miidhama garaa kees eenyutti himatte
Hiriyaa kee keessaa eenyutti dhaammatte
jedheen taa’ee boo’a erga manaa baatee
Abdiin koo maal ta’e maaliif galuu dide
Rakkina maaliitu hudhee isa qabe
Jedhee ofgaafadhus deebii hin arganne
Ijaan isa arguuf abdii hin kutanne
Gala kee arguufis sagal gadi ba’ee
Ijaan si arguudhaaf harka adda irra kaa’ee
Utuun fuullee dhaaphee halaala ilaaluu
Kan abjuu fakkaatu sagaleen dhagahee
Sagalee hiriyaa iyya lafa raasu
Akkamiin amannu wanta ta’aa jiru
Maal ta’an namootni nama jiruuf faarsuu?
Jedhee akka abjuu utuun dudubbadhuu
socho’uu dadhabees achuma dhabbadhuu
Du’aa Abdii kootii mana olgalchanii
Hunduu wal ga’anii iyya jalqabani
Jireenyi Addunyaas kanaan abjuu taate
Sammuun koos akkanaan iddoo isheetii kaate
Seenaan jireenya koos guyyaa kanaa kaatee
Daandii gubbaa jooruun anaaf Hiree taate
Naaf hubadhaa lammii lammiin kankoo taate
Gumaa koo hin gatinaa lammiin kan naaf naate
Carraan ilmoo namaa kanaaf kana taate.!
625a2f6d3ad3a67923ef2a0bab898042625a2f6d3ad3a67923ef2a0bab898042

Saamu’eel Immaanaa -Yunivarsiitii Finfinneerraa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa