KUTANNOON XUMURI – Walaloo abdii namatti horu!!

KUTANNOON XUMURI
= = = = =//== = = = = =

b651225df49b6f6ae3c74ac56f585ef2
Miixuun mixiixxannaa dhaabaniifis miti dhalachuu kan dhiisu
Muka Waaqni eebbise qottoon qirixanuu abidduu irra hinciisu

Haalli sidanqarsee sicabsee hoggayyu akka dhagaa gaaraa
Gaafa abdii fixani lafee namaa miti foon namaatu aaraa

Abiddi keessa ofii yerotti banbanu gaalee mokotaa’ee
Bishaan taliilli sun sagalee godhatee wacee hoomachaa’ee

Kanniisni barristee galagalcha waaqaa tisiisni girristee
Qooda leenci harqu booyyeen raqa quuftee hlakniin daaddistee

Kan ija irra keessee dawoo akka siif ta’u dugda sitti gatee
Goota jettee faarsinaan daboomee sinuffee kan ba’ee baqatee

Ati suma kana gatii guddaa sirra ati namaam dhiigakoo
Ani nama ta’aaree hundumaa gadan ta’ee nacabeem haamileenkoo

Jettee hingungumiinii maaloo kutadhuu onnee hori of jabeessi adeemii
Waan hamaa fuuldurakee sodaattee irraa hinseesiin caccabsii ishee haleeli

Deemsis uggurameef balaliitiin qaataa aggaammiin cabaaree?
Jila guulli eebbise hidhannoodhaan ba’ee mo’amees galaaree?

Kanaafuu akkas jedhii itti himi jaratti nangaha galmakoo
Jalqabarra taa’een achi fagootti arga duuba xumurakoo

Muuxannoon jalqabaa kanan kuusee qabu kolleejjiirra caalaa
Nan danda’a jedhii uumaan booni malee hin dhagahiin haalaa

Haamileen sin bu’iin humnis sindadhabiin obsaan qaxxaamuri
Waan keessakee jiru danqamteef hindhisiin kutannoon xumuri
= = = = = = = =//// = = = = ==

Screen-shot-2012-04-19-at-12.09.27-PM-460x307
Beekan Gulummaa Irranaa-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa