KANAAREE GUDDISTI JABBII- walaloo bareedaa

KANAAREE GUDDISTI JABBII ????

Osuman arguun, beekuun
dhiise malee callisee.
Kun guddina koo ta’aaree
Mucha qofa harkisee.
~~~~
Alkan wal hin arginu
Guyyaas nu bobbaasu qophaa.
Yeroo Okolee guutuu Elman
Anattoo maaltu cophaa ???
~~~~
Booree, booqilee jechaa
sossobaa helmitanii.
Mucha gogaatti gad-nadhiiftu
Xiqqoollee hin saalfattanii.
~~~~~
Osoo haati koo na hin nuffiin
Isin irraa na gaaditu.
Lakkii himadheeraa na dhiisaa
Gaafan guddadhe gaabbitu.
~~~
Wadaroon na hidhanii
Hodhuuf yemmuun wixxisu.
Hanga keessaa fixanitti
Dullaadhaan na Ittisu.
~~~~
Waan na guddiftan fakkaattanii
Miidhaa narratti dalagdu.
Jabbiin marga haa dheeddu jechuun
Aannan haadha koo na lagdu.
~~~
Shan itti deddeebi’anii
Akka Aaannan qabu Ilaalu.
Yoo waa keessatti haftellee
Isheeyyuu dhoqqee faalu.
~~~~
Kan har’aa qofa hin laaliinaa
Mee kan boruu xiinxalaatii.
Sangaatti jijjiirama bar
Maqaan ta’ee jiru waatii.
~~~~
Garuu jabbiin hundumtuu
Akkum kanaan guddataa ??
Inuman arga, dhaga’as
Namnoo waa dudubbataa !!
~~~
Mee waaqumaa jedhaatii
Kanaaree guddisti jabbii ??
Ati hundasaa ni argita
Sitti dhiise yaa Rabbi !!!!!!!
\\\\\\\\\\\↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑///////////

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJawarmd%2Fvideos%2F10102241480272363%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

Video

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa