KAN GIDDUUTTI MAKAMTE- Qoosaa Gabaabaa

KAN GIDDUUTTI MAKAMTE…

sleep-illustration-3sleep-illustration-3
Namicha tokkotu yeroo hundaa yoo rafu kurruufa.baay’ee kurruufa sagaleen isaa manarra darbee ollaa jeeqa.maatin isaas yeroo heddu sagalee kee hir’isii jedhanii itti himanii dadhaban.inni homaa hin dhagahu. Gaaf tokko qophii wayiitu mana firaa ture affeeramanii akka deeman waamaman.maarree innis suufii isaa keewwatee baalabbaata fakkaate maatii isaa waliin naaf deema.achi gahanii taphatanii nyaatanii dhuganii osuma burraaqanuu aduun lixxe.warri jiilaas amma sa’aatiin waan sokkeef asuma bulaa boru galtu jedhanii itti himan.achumaan isaanis tolee jedhanii ciisichaaf gara kutaa isaanif kennametti sokkan.gooftaan manatti naaf kurruufuu bare alattis yoom biraa hafaatii sagalee isaa ol fuudhee gadooduu eegale.warri manaa rifatanii nahan.kanuma keessa guyyaa lafa dhiitaa gar malee nyaachaa waan olef garaan cineeneeti tasa osuma kurruufuu achumaan dhuufuu gadhiisa.battalumatti nahee bakka ciisuu ka’ee dhiifama kurruufuun amaluma kootii manattuu jarri na dhadhabanii jedheen. Warris akkuma isaa abshaala tole homaa mitii kurruufuu kurruufi garuu kan gidduun itti makte sana lammata itti hin deebi’inii jedhanii qaanessan jedhama.

lower-back-pain-cartoon-37976
Midheksa Abbishu!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa