INNOO HUNDUMTUU GALAANAA–Wabii Xila’uuniin

Innoo hundumtuu galaana !
______
Hunduu yoo sitti laafes
Akkuma nyaata marqaa
Yokaan sitti jabaatees
Yoo sitti ta’es danqaa
Obsumaan yeroo eegi
Ofiinuu yaa’ee darbaa
_______
Asii achi yoo ilaaltu
Hunduu fagaatee argama
Inni beekumsaan lolu
Dinagdeedhaan danqama
Qunceenis walgargaartee
Arba gaaditee hiiti
Yoo dhabde budaa taata
Hunduu sirraa fagaata
Qabatte immoo mootiidha
Hunduu afaan si dhungata
_______
Sanyiin baalaan maramee
Ukkaamfamee kan uku
Warri ati mootiif eegde
Waardiyyaa ta’an mugu
Wayi yaa dhaloota qubee
Hundumaa darbuu jirtuuf
Dhabuunkoo har’aa na gube!
______
Kolfa keessi boo’ichaa
Duubni isaa gidiraadha
Eenyu iyyatakoo fuudha?
Hundumtuu iyyataadha!
____
Umuriisheen gabaabsa
Utuun ta’ee waaqayyo
Rakkinni narra hin turtu
Maalan godharee wayyoo!!
__
Yeroosaa eeggatee_hunduu yaa’ee darba
Itti butna umuriishee_qurxii keenyas agarra
Kolfa sitti hin fakkaatiin
Ilkaan adii baranaa
Duubni isaa dhiiga qabaa
Naaf hubadhaa jaranaa
____
Waanti ilaallu lafatti
Turus nurraa godaanaa
Umuriishee gabaabsi
Innoo hundumtuu galaanaa !!

(Utuu akka garaakootii,qotiyyoon wal hin haatu)
Wabii Xilahuun

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa