GADA-BADDEE-

GADA-BADDEE

Yoon hordofne qajeelfama Sirna Gadaa
Yoon fudhanne sirreeffama jaarsa hundaa
Kan sideesse haadhakeerraan tarkaanfattee
Eessa dhaquuf maree firaa miilaan dhiittee?

Qulqulloota lammiikeetti cilee dibdee
Diina waliin kan hiriirtu laphee dhiibdee
Si tuffatan Manguddoonni Gadaamojjii
Si tufanneem GADA-BADDEE kankee moojii!

Beekumsakee gargaaramtee Sabaa hintolle
Humna qabdu jabeeffattee biyyaa hinlolle
Erga hineegne hattuuf saamtuu biyya keerraa
Maaliif teessaa margaafattee barcumarra??

Hinlolus hintolus hindanda’u yoo jettee
Yookiin duuddee hinteenye afaan sassaabbattee
Gogaa namaa uffattee olii gadi fiigdaa
Diinaan da’eeffattee dhiiga Lammii dhugdaa

Ofiimakee qananiistee garaa guddaa
Garagaltee erga nyaattee fira hundaa
Badii keetiif gugubannee maaliif aarraa
Hunduu walitti deebinee si abaarraa

Gaaf alagaan siganee firri hunduu siin oodee
Maatiin si arihee bakka seentu dhabdee
Guyyaan namaaf ifee sitti dukkanaa’ee
Dachiin kuni fuudhee samiin siin naanna’ee

Firriif Lammiin hunduu sitti gaddee
Barbaachikee haa dhokatu gaafa baddee

Midhaan ati nyaattu gaaf si hudhuu
Dhiiga dhiiga sitti jedhee bishaan dhugduu
Jiruun sitti hadhooftee gaaf ofhuutee
Awwaallikee haa gubatu gaafa duutee

Gaafas namuu jibbee si wallaalaa
Silaa eenyu nama jedhee si awwaalaa
Biyyoon haa tuffattu reeffa keetuu
Sarootaaf allaattiin haa funaantuu

Silaa si maleeyyuu namni hinjiruu
Atuu itti beekta dubbii guuruu
Ofii nama miidhaa nan tuqinaa jettaa
Ani yoonin si abaaru way mufattaa??

Nama Waaqnuu garaasaarraa si abaare
Ani surmaa yoon si folqe maal qabaree!

Situuu……

Nama ganee waraabessa waliin yuusee
Eebba didee abaarsuma ofiif kuusee

Ni xiqqaata sichis sin abaaraa
Si kuffiseen daaraa sitti haraa
Nama ta’ee gaafan carraa argadhee
Maqaawwan kee hunda galmeeffadhee

Wal-tajjiittin biyya si laalchisaa
Ammaan anis biyyoo si nyaachisaa!

13153241_486082954913619_1141489240_n

ANI ANUMA!!!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa