WARAABESSA WAARII-Magarsaa Ayyaanaatii’n

waraabessa Waarii!

Yawning spotted hyena

Na ga’aa hin beeknee albaadhessa
Deemsikee dukkanaani halkan walakkeessa
Ifa hin jaallattu galtuu boolla keessaa
Bara jiraattu maras dhokatteema teessa
Funaantuu udaaniifi raqaa kan garaakee
malee kan hin beekne maqaa
dhara malees hin jiru si bira waa’een haqaa
Dukkana limixiin da’attee jiraatta
Haadha, ilmoodha hin jettu
goorantoo buttee nyaatta
Ilmoo haadha jalaa fuutee harkuu goota
Haadhas jalaa ajjeeftee ilmoolee boossista
Abdii Dhaloota booriis karaatti hambista
Yaa waraabessa jaamaa Funaantuu waan gatamaa
Dallaa nama baay’eetu siin saamama
Jibicha booriif eegamutu siin nyaatama
Ameessa haadha dallaatu siin galaafatama
Qotiyyoon qotee dilbii galchu
Kormi abbaa dallaa jabbilee baay’ee dhalchu
Ameessi aannaniifi dhadhaan maatii bulchu
Sababakeen dhabee nagaafi gammachuu
Ilmooleen hoolotaa abdii ilmaan ol adeemaa
Haadhasaanii jalaa qarriffaakeen butamaa
Dorrobduun dhala geesses summiikeen nyaatamaa
Halkan limixii keessa loota qe’ee namaa
Qe’een nagaa qabutu hojii keen diigama
Qotoota cimdiin jiran addaan baaftee
Tokko ariitee biyyaa baaftee
Tokkommoo hallayyaatti danqitee
Yookaan galaanatti galchitee
Iddoo maleetti lubbuu baay’ee hambistee
Jireenya maatii guddaa garjabummaakeen mite
Akka waan wal jaallattuu Hoomaakee yoo waammattu
Jagnoomuu barbaadda isa dur sodaattu
Akkasiin waliin yaatee tokko yoo galaafattu
Foonsaa kukkutattee dhiigasaa yoo arraabbattu
Kara karaa yaatee badda waliyyu hin mil’ttu
Ajaa’aa raqaa suuftuu…
Bineensa quuroodha ati gugguuftuu
Na ga’aas hin beektu nyaattees hin quuftu
Biyyikees hin beekamu yaa waraabessa
joortuu Farristuu bineensaadha ati moortuu
Budaan si yaabattee kan si’iin guluftu
Gaaddee sakattaata qe’ee namaa
Karaa adeemturraa waan argite saamaa
Iddoo waa argitetti iyyitee qomookee
waamaa Irratti wal gessee kukkutattee
nyaatta wal saamaa Yeroon ga’aa jira ammoo gara barii
garatti baqattu argachuuf dafii taa’i marii
Hammeenya malee hojiin keen hin qabu gaarii
Gaarii qaba jettu hammeenyakeetu hin qabu daarii
Mana baay’eetu sirraa qaba aarii
Eessatti galuuf jetta? Yaa waraabbessa Waarii!

Magarsaa Ayyaanaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa