QBAADHU..GORSA GAGGABAABOO

Qabaadhu:

~ Jaalala onnee
~ Beekumsa sammuu
~ Obsa garaa
~ Dhugaa arrabaa
~ Ogummaa harkaa
qabadhu!
* Bara Jireenya Kee Keessatti:
~ Kan dabarsite yaadadhu.
~ Kan keessa jirtutti
jabaadhu.
~ Kan itti deemtuuf abdiin
jiraadhu.
~ Bakka yaadde gahuuf obsa
qabaadhu.
~ Kaayyoon kee akka galma
sii gahuuf rabbiin kadhadhu!
*Addunyaa Tana Irratti:
~ Jecha kee eeggadhu, isatu
gocha ta’aatii.
~ Gocha kee eeggadhu, isatu
amala ta’aatii.
~ Amala kee sirreessi isatu
namoota wajjiin si
jiraachisaatii.
~ Jireenya kee fooyyessi, isatu
boqqonnaa bara jireenya kee
guutuutii.
~ Qabeenyaan qabduun
namatti hin boonin, qabeenyi
fixeensa ganamaatii.
~ Beekumsa qabduun uf hin
tuulin, namoonni si caala
beekan heddutu jiraatii.
~ Aangoo qubaan si filaniin
uf hin dhiibin, qubaan irraa si
buusaniitii.
~ Hin hatin abaarsa jalaa
baataatii.
~ Hin kijibin amanamaa
taataatii!
* Yoo Nama Taate:
~ Jaalala baay’isi.
~ Beekumsa ida’i.
~ Qabeenya hiri.
~ Inaaffaa hir’isi.
~ Ilaalcha wal-qixxeessi.
~ Hojii guddisi!
~ Teessuma xiqqeessi.
* Jaalalli Dhugaa:
~ Mi’aawaadhaa
dhandhamadhu.
~ Urgaawaadhaa fuunfadhu.
~ Gammachuudhaa simadhu.
~ Icciitiidhaa eeggadhu.
~ Dorgommiidhaa itti
hirmaadhu.
~ Qabsoodhaa injifadhu.
~ Abdiidhaa obsaan
eeggadhu.
~ Qabeenyaa horadhu.
~ Bultiidhaa ijaaradhu.
~ Gaaddisaa jala boqadhu!
¤ “Bareenni fokkataa?”
jennaan, = “Yoo jaare!”
¤ “Beekaan dogoggoraa?”
jennaan, = “Yoo aaree!”
¤ “Hiyyeessi duroomaa?”
jennaan, = “Yoo xaare” eeyye
jedhanii walii galu hayyoonni!
* Waan dubbiftaniif, galata
keessan bakka bu’ee hin
banne, bakka kufee hin
cabne, bakka hattuun hin
hannee fi bakka moofee hin
shamne isiniif kaaheera!!!
* Kan nyaattan isiniif haa
sifaahu, kan yaaddan isiniif
haa milkaahu!!!

Maddi: Oduu Bara

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa