HUNDUMTUU FIXEENSA

Hundumtuu Fixeensa !
_______
Rakkinnis,soorumnis
Waaqa guddaa miti
Ni godaana hundumtuu
Kanaaf wal jibbinaa
Rakkina dabartee
Qabeenya boor dhumtu
______
Amma nurraa ka’a
“Tappeellaan”rakkinaa
Obsumaan yoo deemne
Tabbicha darbina
Kan bakka isaatti hafu
Rabbi guddaa kana
Jireenyikee har’aa
Boor sirraa godaana
______
Teessee yeroo ilaaltu
Haagos samii yaaba
Xuuxee isa inni tufe
Tolaan lafaa arraaba!
Barri garagalee
Tolaan samii yaaba!
______
Tokko hin hafu iddootti
Harca’uudhaaf jirti
Akka baala mukaa
Eenyu aannan dhugnaa
Eenyu bishaan dhuga?
_____
Asii achi ilaallee
Yaaddoodhaan xooxarra
Rakkinnikee darbee
Gammadi kanarra
Yoo ta’es gaariidha
Yoo hafes dhimmasaa
Isa kamtuu hafa
Hundumtuu fixeensaa!!!

Wabii Xilaahun.

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa