QORMAATA JIREENYA-Sabaan-Boon Firrisaa’tiin!!!

QORMAATA JIREENYA

Temptation
Dunquqqu irra hin jiruu
Nan beeka waa’ee koo
Dadhabee hin sunturu
Nan jabeessa jilba koo
Qormaata jireenyaa
Siin dubbadhu sorgoo
Yeroo daa’imummaa
Waa hundaas ta’eeraa
Inni bara ammaas
Sana irra darbeera
Seene dargagummaa
Cabees ol ka’eera
Hulluqeen as gahe
Bara isa durii

franklin-p-jones-journalist-quote-what-makes-resisting-temptation
Badaa isaas dhagahe
Gaarii isaa na furi
Qawwaan ittin dhufe
Akkamin mee ibsu
Akkan itti quufe
Jillii nan deebisu
Odeessufan gaaffe
Yeroon waggaa torbaa
Manguddoon nan jedhan

quote-canvas-art_14875-0
Ati boriif tabbaa
Of jabeessi jedhan
Roca hodheen ture
Kan ana jabeessu
Silgaa dhabeen aare
Kan garaa na qubsu
Silaa nan jabaadha
Osoon waa koo qabee
Saamameen jiraadha
Jiruu koottan gaabbe

destination
Qormaata jireenyaa
Ibsaan tarkaanfataa
Bakka gaarii geenya
Fuldura ilaallataa
Gabbees waa hin hafu
Garaa hidheen ka’a
Jiruu kan koo suufuu
Hadha irraa na ga’a
Karaabbaan koo suufe
Jiruu hadhooftusaa
Isa irraa nati dhufe
Isuman jabeessaa

quote-there-is-a-certain-degree-of-temptation-which-will-overcome-any-virtue-now-in-so-far-as-you-samuel-johnson-321559
Kan bira nan dhufiin
Seenaan xuriin jaraa
Kootis hin xuratin
Seenaan na abaaraa
Koo tolchee ol kaasuf
Jiruu koo ammaarra
jiru koo ibsachuuf
Ijoo dubbii koo irraa
Jiruun haadhooftuudha
Obsaan darbi male
Qabsoon dhangaggoodhaa
Yoo akkam toltellee

temptation

Sabaan-boon Firrisaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa