N A G A A S H I N D A G A N N E !

N A G A A S H I N D A G A N N E !

good-Morning-wishes-quotes-images-free
Ashamaa akkam jirtu ashamaa hindhabiinaa
Adda baasaa malee nama hunda hinjibbiinaa
Garuu adda baafadhaa warra garaan sum’ii
Nyaattuu akka tuqaafi dhiiga xuuxxuu akka silmii
Bakkeen irra keessaan ilkaan addeeffatee
Isa lammii nyaatu afaan mi’eeffatee
Odeessituu namaa kan hojiin daa’imaa
Biyya balleessituuf waa qottuu akka rirmaa
Kan hamiin gadi qu’e oduun gaanii guutuu
Namni kan hinbeenne lafa jala lootuu
Jallaaf jallifattuu bulguu dhiiga quufe
Dheekkamsi harka Waaqaa kan irratti buufe
Warra garaan dooccoo sammuun xuuxxoo mucaa
Hojiin qiciica’ee arrabnisaa luuccaa
Warra akaakileesaarraa jallina barate
Badii dalaguudhaaf fiigu ilkaan qaratee
Kan sabboonummaasaa maallaqaan gurguree
Mana ormaa seenee sirbaaf nyaachaa bulee

quote-prison-itself-is-a-tremendous-education-in-the-need-for-patience-and-perseverance-it-is-above-all-nelson-mandela-249574
Warra harangamaafi goraa guuree yaa’uu
Dhaloota ol adeemoo dura danqaroota kaa’uu
Warra jiruunsaanii saba nuffisiise
Sammuu jaraa keessaa danfa hurkisiise
Warra hojiin xiqqoo oduun samii olii
Kan abdii irraa hinqabne dhaloonni inni borii
Arraba qaratee isa fiigaa ooluu
Kan ejjennoo hintolle hanquu luka dooluu
Yeroo watwaatanii fakkeessan namummaa
Garbummaa filatanii balfan bilisummaa
Kaayyo jiraataniif warra hinbeekne waayyuu
Warreen fagoo hin yaanne gadi cabsan hayyuu
Warra lagaaf gosaan gargar qoodu lammii
Amantaan cabsanii tatamsaasan hamii
Kanneen xaxa xaxaa oolan yeroo hundaa
Warra dhiiga baran ilmaan warra budaa
Warra halkaniif guyyaa shira xaxaa oolu
Quuroo raqa bareef saree eegee dooluu
Isaan addunyaa kanaan jannata se’anii
Daaraa hammaaranii badii funaananii
Warra bara isaanii guutuu hinboqonne
Hojii harka isaaniitti aara hingalfanne

Destroy-Enemies-185-quotespick-8129
Jecha namaa keessaa dubbii funaananii
Obboloowwan walii, walitti naqanii
Warra seenaa hinbeekne, beekanis jaamota
Gola isaanii guute cubbuun garraamotaa
Warra hojii gootaa dhiitee dhangalaasuu
Warra of dagatee sanyii ormaa faarsuu
Kanneen diina faana tokkummaan lolanii
Waadaa mallatteessuun qomoo ofii gananii
Warra taayitaadhaaf sassatee kurkuruu
Obboleessumasaa faayidaaf gurguruu
Warreen akkasirraa sabnikoo of eegaa
Hagabuullee bulaa ta’uu baannaan deegaa
Malee hindhagahiinaa oduu nudiddiiguu
Sabni gamtaa hinqabne deemus achi hin hiiquu
Nuti hundumaa qabna homaa of harkaa hidhabne
Ashamaa attam jirtu nagaas hindaganne

Beekan G 3
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa