EENYUU QABSAA’ONNI?

E E NY U Q A B S A A ‘ O N N I ? !

quote-well-if-crime-fighters-fight-crime-and-fire-fighters-fight-fire-what-do-freedom-fighters-fight-george-carlin-31584
Dubbiin namaa dhufeef akka argan dubbachuu
Moo dhugaaf qabatamaan lubbuu ofii laachuu?
Anaaf kan naan galle hiikkaan qabsoo ammaa
Kaayyoo aggaamame bira akkamiin gahamaa?
Baradhe kan jedhu kan qubee lakkaa’ee
Qabsoo lafa kaa’ee walnyaachuutti gadi taa’e
Kaan dalagaarra jira kaayyoof manaa ba’ee
Bosonatti galee namaa gadi ta’ee

bx1
Jiraachuu utuu qabuu akka nama tokkoo
Beelaan dararamaa baataa jira rakkoo
Kaan garuu wacumaan lafa dadayyaasaa
Haaduu qara lamaa ta’eeraam basaasaa
Asiif achi fiiganii oduu tatamsaasuun
Waan guddaa kaa’anii harcaatuuf daa’imuun
Itti fafakkeessaaf of tuulummaan gamaa
Dubbiin waa’ee hinbaafneef susussuktuu namaa
Mee maali Oromoo maaltu fala laataa?
Gaarri bu’aa ba’iin maaliin walqixxaataa?
Mee akkamittiin adda baafatamaa
Moo namni hunduu qixa faarfatamaa?

 ebla-15-guyyaa-gootota-oromoo-1
Inni kaan yoo falmu dirree qabsoo seenee
Kaan FB bookkisa ta’eeraam maxxannee
Lagaan walqoqqoodee gajjallaaf gararraa
As achi kurkuraa fakkaatee gaararraa
Kan muraasni hojjeteen kumni yoo of jaje
Hirribarraa ka’ee sireerraa baajjajee
Nama gidduu seenee saba utuu qoqqooduu
Utuu waa hin hojjetiin afaaniin barooduu
Erga qabsoo ta’ee maqaansaa silumaa
Kan tokko cabetti inni maaf waamamaa
Egaa jecha qabsoof hiikni habarbaadamuu
Malee kan akkakoo kuni takkaa itti hinwaamamuu

AGGO2012_1

Kaanis afaan baneef galata hinargatiin
Kan gootni galmeesseen lugni itti hinwaamamiin
Yookaan nuuf haataa’u ulaagaan qabsoodhaa
Malee meeshaa hinta’iin bookkistuuf farroodhaa
Marartee sabasaaf isa lubbuu laate
Rasaasni diinotaa dhoksaatti isa nyaate
Kan qilinxoof Ziwaayiin mana isaaf ta’e
Maa’ikelaawwiif kachalleetti naftisaa dacha’e
Isa gootni ilmaa kan falme ifatti
Malee anaaf ati goota miidiyaati
Barataa barnootasaa utuma jaallatuu
Isa hankaaksite ilmaan warra hattuu
Isa kaayyoo dheeraan jalaa gabaabbate
Fayyaa guutuus dhabee sammuudhaa maraate
Mana murtii dhaqus sobni itti murtaa’ee
Utuu dhugaa qabuu cabee hunkutaa’e

muhammad_ali_quotes
Isaaf gale malee hiikkaan qabsoo suni
Maal goone maal qabna keenya maal ga’eeni
Beekaas jettu wallaalaa hayyuu jettee faarsuun
Amantiif lagaan waa meeqa munaaguun
Siifis ta’e anaaf homaa hiikkoo hinqabu
Namnuu nuffee dhiisaa gaafuma dadhabuu
Taakkuu tokko deemuun jennaan, maraatooni
Wanti anaaf hingalle eenyuu qabsaa’onni?

WIN_20160416_23_29_39_Pro

Beekan Gulummaa Irranaa-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa