DURBUMMAA- Maddi- Fuula Fb-Xalayaa Jaalalaa’ jedhurraati!!

DURBUMMAA- Maddi- Fuula Fb-Xalayaa Jaalalaa’ jedhurraati!!

Quotes 465
Mata duree ‘Durbummaa’ jedhamu kana yeroo kaasanitti waa lamatu gaaffiidha. 1. Bara kana waa’ee durbummaa gaafachuun sirriidhaa? 2. Durbummaa yookaan dhiirummaan dhiiraawoo maaliin mirkaneeffama kan jedhudha. Lamaanuu yaada falmisiisoo ta’anii utuu jiranii Qeerroon tokko ilaalcha ‘Durbummaaf’ qaburratti akka kanaa gadii jedheera. Ani gaheenkoo sin bashannansiisuu, sinbarsiisuu fi waan falmuu qabnurratti walsinfalmsiisuudha!

fighting-for-peace-is-like-screwing-for-virginity-quote-1Akkuma beekkamu yeroo baay’ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay’een walitti dhiyaatu karaa kanneen keessa karaan jaalalaa walitti dhufeenya dhiiraa fi durbaatiif baay’ee mijaayaa dha.
Kanaafuu akkuma dhiirri dubartii jaalatu dubartiinis dhiira ni jaalatti haa tahu malee dubartiinis waan dhiira tokko jaalattuuf iccitii mataa isii qabdi akkasuma dhiirris dubartii takka jaalala dhugaa jaalachuudhaaf iccitii mataa isaa qaba.

Wealth Is Like Virginity
Kanarraa ka’uudhaan wanta yeroo dheeraa dura qoratamee beekkame tokko anis isin biraan gahuuf dirqamedubbiin amma dubbannu kun keessattu jireenya yeroo ammaa kanaan walitti hidhata qaba yeroo ammaa kana jaalalli dhugaa hin jiru yookaan hir’atee jira jedhamee yeroo beekkamu keessa jirra.Dhiirri tokko durba takka jaalala dhugaa isii jaalachuudhaaf wanti inni jalqaba dubartii irraa barbaadu kan dhiira addunyaa kana irra jiranii marti wal fakkaata innis DURBUMMAA qabaachuu isiitii fi itti aansuun jaalala beekuu isii qofa.

quote-virginity-is-such-a-personal-thing-you-can-t-judge-anyone-on-it-a-lot-of-young-women-feel-they-joyce-brothers-24646
kana yeroo jedhu dhiirri addunyaa kana irra jiru marti isaanii yeroo ammaa kanatti kijiba wal fakkaatu kijibaa jiran dubbiin garuu iccitiidha kijibni isaan kijibaa jiranis-
dhiirri kamiyyuu dubartii takka yoi itti dhufu bareedinna isii laalee amala fi haala isii eega laale booda si jaaladhe jedhaan garuu haga ammaatti itti dhiyaatee waan hin arginiif ani si malee jiraachuu hin barbaadu yoo si dhabe hin du’a si jaaladha ima jedhaan booda yoo walitti dhiyaatan jireenya walii qoodamu keessa seenan garuu jalqaba irratti wanti inni isii gaafatu ati DURBUMMAA qabdaa? jedhee ishee gaafata yoo isiin lakki ani durbummaa hin qabu jetteen homaa rakko hin qabu ani jaalala dhugaa waan si jaaladhuuf durbummaa qabaachuu kee homaa naaf hin fayyadu wanni guddaan wal jaalachuudha jedhaan garuu wanni inni garaa isaa keessatti yeroo san yaadu akkasii miti.

tumblr_m68tb9bi2d1rubzgeo1_400
yoo jalqaba jaalala xiqqo wahii isiidhaaf qabaates ishiin ani durbummaa hin qabu jennaan jaalali onnee isaa keessa jiru yeroma san kara jaalala sobaatti jijjiirama sana booda inni jaalala dhugaa isiif qabaatee osoo hin tahin faayidaa biraatiif isii wajjiin jiraachuu fi fuudhuunis ni mala booda garuu inni eega ishee fuudhe booda ishee wajjiin siree takka irra ciisee wanti inni yaadu waayee nama isa dura jaartii isaa irraa durbummaa fudhatee san qofaa dha.

th
kanaafuu akkuma beekkamu yeroo baay’etti kan mul’ataa jiru dafanii wal hiikuu fii yokan ammo jireenya mana keessatti wal qaaysuu akkasuma yeroo tokko tokko osoo isiin jirtu nama biraa alaa barbaaduu fi rakko baay’etu uummamagaruu yoo isheen eeti ani DURBUMMAA ni qaba jetteen jireenya isaa keessatti akka yeroo san gammadutti lamuu hin gammadu haga durbummaa ishee san argutti rafee hin bulu durbummaa ishii arguuf jedhee hirriba dhaba waan ishiif tahu hin beeku osoo du’eelle guyyaa takka durbummaa ishii san argee du’uu barbaada dhuma irratti yoo carraan isaaf godhee durbummaa ishee san arge nama akka isheetti addnyaa kana keessatti jaalatu hin qabu jireenyi inni ishii wajjiin jiraatus haga humna isaatti jireenya gammachuu akka tahuuf yeroo hunda ni hawwaaf akka wanni hamaan ishee tuqu hin barbaadu jireenya ufii ishee keessatti uf laalaa jiraata garuu akkuma bifti namaa wak dhabu amalli namaatis wal dhaba waan taheef dhiirri tokko tokko kan aarii baay’atu jira garuu amala isaa waan taheef isheettis ni aara haa tahu garuu itti aara malee ishee hin jibbu yooka yero tokko tokko harkaanis ishee dhahuun ni mala haa tahu garuu ammas ishee hin jibbu akkuma abbaan ilma ufii dhahee guddisu san jechuudha innis yeroo aare qofa akka tasaa ishee dhaha malee ishee hin jibbus hin miidhuswanti biraa haa hafuu yoo isheen duute inni tan biraa fuudheyyuu nama fuudhu san dirqama jireenyaatiif wajjiin jiraata malee akka ishee durbumma irra fudhatee sanitti jaalala dhugaa isheedhaaf hin qabuwanti kun garuu yeroo ammaa kana iccitii tahee jiraata jira dubartoonni durbummaa isaanii bakka hin deebinetti gataa waan jiraniif akka walii galaatti dhiirri dubartii takka osoo dhugaan hin jaalatin si jaaladha jedhee akka kijibee jiraatu tahee jira haa tahu garuu dhuma irratti akkuma jalqaba ibsame jaalali inni ishii jaalatu jaalala kijibaa yokan jaalala faayidaa biraa irratti hundaaye qofaadha.

quote-lying-on-stained-wretched-sheets-with-the-bleeding-virgin-we-could-plan-a-murder-or-start-a-jim-morrison-254475
Kanaafuu dubartiin martinuu iccitii dhiiraa kana beekuun baay’ee barbaachisaadha keessattu haawwonni ijoollee isaani tan lafaa ol guddataa jirtuuf iccitii kana barsiisuun dirqama kana jechuun akka walii galaatti akkuma ilmi dhiira marti qaama saala kan kan wal fakatu qabu fedhiin isaaniitis kan dhiira maraatuu haala armaan olitti ibsameen wal fakkaata(ani namni odeeffannoo kana isiniif barreesse kun) dhiirri odeeffannoo kana dubbise marti iccitii dhugaa kana yeroo dubbisu dhirri martinuu jireenya mana isaa keessa jiraata jiru akka uf argu 100% itti amana.kanaafuu akkuma jalqaba isinif ibse dubartiin martinuu iccitii kana beekuun jireenya gaarii jiraachuuf waan isin fayyaduuf namoota hiriyyoota keessanittis himuudhaan dubbii kana waliif dabarsaa

Hubachiisa!

Yaadni armaan olii kun kan dhalaa qofarratti barreeffame fakkaata.  Mee dhiirarratti kan barreessuufi wal nufalmisiisus utuu jiraate teessoo keenyaa: beekanguluma@gmail.com kan jedhuun yoo ergate nimaxxansinaaf!!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa